Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Hallinto

 

 

Hallinto- ja lakipalvelut

13.06.2019

 

 

 

 

Hallintopäällikkö

 

 

 

 

26 §

Takaisinsaantivaatimus, liukastuminen, If Vahinkovakuutus

HEL 2019-004557 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikkö päätti hylätä hakijan takaisinsaantivaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Takaisinsaantivaatimuksen mukaan hakija on oikeutettu takaisinsaantiin maksamassaan liukastumisvahingossa 19.58498 työtapaturma- ja ammattitautilain 270 §:n perusteella. Vaatimuksen mukaan liukastuminen on tapahtunut jalkakäytävällä 15.2.2019 kello 8.00 osoitteessa Retkeilijänkuja 10. Vaatimuksen mukaan liukastuminen on johtunut jalkakäytävän liukkaudesta. Takaisinsaantivaatimuksessa on vaadittu kaupunkia korvaamaan yhteensä 5 879,90 euroa liukastumisesta aiheutuneita kuluja.

Kunnossapitolaki edellyttää kaupunkia pitämään kadut liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen, kuten jalankulun, tarpeet.

Kunnossapitolain mukaan kunta voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten kadun ja yleisten alueiden kunnossapito talvella, muu kunnossapito sekä puhtaanapito on laissa asetetut velvollisuudet ja paikalliset olot huomioon ottaen hoidettava. Määräykset voivat koskea mm. suoritusaikaa sekä katujen ja yleisten alueiden jaottelua tavoitetason mukaan eri kunnossa- ja puhtaanapitoluokkiin.

Helsingissä talvihoidon piiriin kuuluvat alueet on jaettu kunnossapitoluokkiin liikenteellisen merkityksen mukaan. Retkeilijänkujan kunnossapito hoidetaan III-luokan mukaisesti. III-luokan kaduilta poistetaan lumi, sohjo ja jää niin, ettei synny liikennettä haittaavaa epätasaisuutta. Liukkaus torjutaan heti I- ja II-luokan katujen jälkeen. Aurauksen lähtökynnys on 5 cm. Toimenpideaika on aurauksen osalta kahdeksan tuntia niin, että yöllä aurauskynnyksen ylittänyt sade tulee olla aurattu klo 12 mennessä. Toimenpideaika alkaa siitä, kun lumisade on päättynyt.

Liukkaudentorjunnan toimenpiteiden osalta toimenpideaika on viisi tuntia, kuitenkin niin, että klo 16-7 aikavälillä ilmenneen liukkauden tuntuvan lisääntymisen johdosta liukkaudentorjuntatoimenpiteet tulee olla suoritettu klo 12 mennessä. Liukkaudentorjunnan osalta toimenpideaika alkaa siitä, kun liukkaudessa on tapahtunut tuntuva lisääntyminen.

Forecan mukaan vahinkopäivänä lämpötila on vaihdellut Vuosaaren sataman mittausasemalla tehdyissä mittauksissa 1,2°C ja 7,8°C välillä. Vahinkopäivänä klo 8 lämpötila on ollut 4,4°C. Vahinkopäivänä ei ole esiintynyt lumisateita. Lumensyvyys on Kaisaniemen mittausasemalla tehtyjen mittausten mukaan ollut 26cm.

Vahinkoa edeltäneenä päivänä sää on vaihdellut 0,9°C ja 3,6°C välillä. Sateita ei ole esiintynyt. Lumensyvyys on Kaisaniemen mittausasemalla tehtyjen mittausten mukaan ollut 28 cm.

Kunnossapitopiiriltä saadun selvityksen mukaan alueella on vahinkopäivänä tehty liukkaudentorjuntaa klo 6.00 alkaen. Vahinkopaikka kuuluu kunnossapitoluokkaan III, joten liukkaudentorjuntatyöt on tehty I- ja II-luokan katujen jälkeen. Vahinkopaikka on hiekoitettu 15.2.2019 klo 10.10.

Vahingonkorvausvastuu edellyttää laiminlyöntiä tai tuottamusta. Lisäksi toiminnan tai laiminlyönnin ja seurauksen välillä on oltava syy-yhteys. Kadun kunnossapitovelvollinen voi vapautua vahingonkorvausvastuustaan, jos hän voi osoittaa, että kunnossapitotyöt on hoidettu asianmukaisesti.

Vahinkopaikalla on tehty kunnossapitotoimenpiteitä hiekoittamalla vahinkopäivänä toimenpideaikojen puitteissa (ennen klo 12). Lumisateita ei ole esiintynyt eikä näin ollen aurauskynnys ole ylittynyt.

Vallitsevan oikeuskäytännön mukaisesti ja asiassa saatujen selvitysten perusteella vahinkoaikaan vallinneet sääolot ja suoritetut kunnossapidon toimenpiteet huomioiden kaupunki katsoo toimineensa huolellisesti ja kunnossapitolain mukaisesti. Näin ollen kaupunki ei ole laiminlyönyt kunnossapitolain mukaisia tehtäviään, eikä ole asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §

Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015) 270 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 21.6.2017 § 57

Lisätiedot

Tiia Strömberg, valmistelija, puhelin: 310 39930

kymp.korvausasiat(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566