Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Hallinto

 

 

Hallinto- ja lakipalvelut

13.06.2019

 

 

 

 

Hallintopäällikkö

 

 

 

 

25 §

Vahingonkorvaus, takaisinsaantivaatimus, LähiTapiola

HEL 2019-005356 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikkö päätti hylätä hakijan takaisinsaantivaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Takaisinsaantivaatimuksen mukaan hakija on oikeutettu takaisinsaantiin maksamassaan liukastumisvahingossa 3501910480 työtapaturma- ja ammattitautilain 270 §:n perusteella. Vaatimuksen mukaan liukastuminen on tapahtunut 23.2.2019 noin klo 5.30 Hillerikuja-Laippakuja välisellä kävelytiellä. Vaatimuksen mukaan jalkakäytävä on ollut luminen, kostea ja jäinen. Takaisinsaantivaatimuksessa on vaadittu kaupunkia korvaamaan yhteensä 6 080,32 euroa.

Kunnossapitolaki edellyttää kaupunkia pitämään kadut liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen, kuten jalankulun, tarpeet.

Kunnossapitolain mukaan kunta voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten kadun ja yleisten alueiden kunnossapito talvella, muu kunnossapito sekä puhtaanapito on laissa asetetut velvollisuudet ja paikalliset olot huomioon ottaen hoidettava. Määräykset voivat koskea mm. suoritusaikaa sekä katujen ja yleisten alueiden jaottelua tavoitetason mukaan eri kunnossa- ja puhtaanapitoluokkiin.

Helsingissä talvihoidon piiriin kuuluvat alueet on jaettu kunnossapitoluokkiin liikenteellisen merkityksen mukaan. Vahinkopaikan kunnossapito hoidetaan II-luokan mukaisesti. II-luokan kaduilta poistetaan lumi, sohjo ja jää niin, ettei synny liikennettä haittaavaa epätasaisuutta. Liukkaus torjutaan heti I-luokan katujen jälkeen. Toimenpideaika on neljä tuntia, kuitenkin niin, että kello 17-06 välisenä aikana havaittu liukkauden tuntuva lisääntyminen torjutaan kello 10.00 mennessä. Toimenpideaika alkaa siitä, kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen.

Vahinkopäivänä Kaisaniemen mittausasemalla tehtyjen mittausten mukaan lämpötila on vaihdellut -4,5°C ja 5,2°C välillä. Vahinkopäivänä klo 03-06 on esiintynyt vähäistä lumi- ja räntäsadetta, jolla ei ole ollut vaikutusta kuitenkaan lumen syvyyteen, joka on vahinkopäivänä ollut 16 cm. Vahinkopäivänä lämpötila on klo 5.00 ollut -0,2°C ja tällöin on esiintynyt vähäistä lumisadetta. Vahinkoa edeltäneenä päivänä sää on vaihdellut -10,8°C ja -2,2°C välillä eikä sateita ole esiintynyt. 21.2.2019 sää on vaihdellut -8,3°C ja -3,8°C eikä tällöinkään ole esiintynyt sateita.

Kunnossapitopiiriltä saadun selvityksen mukaan tapahtumapaikka on hiekoitettu 17.2.2019 klo 6.45. Hiekkaa on lisätty 21.2.2019 skeittipaikan ohi menevälle jalkakäytävälle klo 02.00. Tällöin ei ole todettu tarvetta tehdä lisähiekoitusta alikulkutunneliin johtavaa jalkakäytävää.

Vahingonkorvausvastuu edellyttää laiminlyöntiä tai tuottamusta. Lisäksi toiminnan tai laiminlyönnin ja seurauksen välillä on oltava syy-yhteys. Kadun kunnossapitovelvollinen voi vapautua vahingonkorvausvastuustaan, jos hän voi osoittaa, että kunnossapito on hoidettu asianmukaisesti. Alueella ollaan suoritettu asianmukaisia hiekoitustoimenpiteitä ja lisähiekoitusta on tehty tarpeen mukaan. Sää on pysynyt 21.2.2019 jälkeen vahinkotapahtumaan saakka koko ajan pakkasella, eikä säässä siis ole tapahtunut mitään, sellaista, joka olisi aiheuttanut liukkauden tuntuvaa lisääntymistä joka olisi edellyttänyt alueella kokonaisvaltaista hiekoittamista. Sää on mennyt ensimmäisen kerran plussan puolelle vahinkopäivänä klo 07.00 eli siis jo vahingon sattumisen jälkeen.  Vaikka liukkaudentorjunta olisi hoidettu asianmukaisella ja kunnossapitolain edellyttämällä tavalla, jään ja lumen aiheuttamaa liukkautta ei aina voida kokonaan estää. Aina on jokin kohta, johon on mahdollista liukastua.

Vallitsevan oikeuskäytännön mukaisesti ja asiassa saatujen selvitysten perusteella vahinkoaikaan vallinneet sääolot ja suoritetut kunnossapidon toimenpiteet huomioiden kaupunki katsoo toimineensa huolellisesti ja määriteltyjen toimenpideaikojen puitteissa. Näin ollen kaupunki ei ole laiminlyönyt kunnossapitolain mukaisia tehtäviään, eikä ole asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §

Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015) 270 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 21.6.2017 § 57

Lisätiedot

Katriina Pönkä, lakimiesharjoittelija, puhelin: 09 310 22765

kymp.korvausasiat(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566