Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Hallinto

 

 

Hallinto- ja lakipalvelut

22.05.2019

 

 

 

 

Hallintopäällikkö

 

 

 

 

19 §

Vahingonkorvaus, takaisinsaantivaatimus, If Vahinkovakuutusyhtiö

HEL 2018-008973 T 03 01 00

Päätös

Hallinto- ja lakipalveluiden hallintopäällikkö päätti hyväksyä hakijan takaisinsaantivaatimuksen.

Hakijalle korvataan 5 997,86 euroa. Enemmät vaatimukset hylätään.

Päätöksen perustelut

Takaisinsaantivaatimuksen mukaan hakija on oikeutettu takaisinsaantiin maksamassaan liukastumisvahingossa 18.40287 työtapaturma- ja ammattitautilain 270 §:n perusteella. Vaatimuksen mukaan liukastuminen on tapahtunut 7.2.2018 kello 17.00 Veturimiehenkadulla Haaga-Helian parkkihallin seinän kohdalla. Vaatimuksen mukaan jalkakäytävän pinta on ollut liukas ja hiekoitus oli painunut lumen alle. Takaisinsaantivaatimuksessa on vaadittu kaupunkia korvaamaan yhteensä 7 436,01 euroa.

Kunnossapitolaki edellyttää kaupunkia pitämään kadut liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen tarpeet sekä terveellisyys, liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys.

Kunnossapitolain mukaan kunta voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten kadun ja yleisten alueiden kunnossapito talvella, muu kunnossapito sekä puhtaanapito on laissa asetetut velvollisuudet ja paikalliset olot huomioon ottaen hoidettava. Määräykset voivat koskea mm. suoritusaikaa sekä katujen ja yleisten alueiden jaottelua tavoitetason mukaan eri kunnossa- ja puhtaanapitoluokkiin.

Helsingissä talvihoidon piiriin kuuluvat alueet on jaettu kunnossapitoluokkiin liikenteellisen merkityksen mukaan. Vahinkopaikan kunnossapito hoidetaan III-luokan mukaisesti. III-luokan kevyen liikenteen väyliltä poistetaan lumi, sohjo ja jää niin, ettei synny liikennettä haittaavaa epätasaisuutta. Liukkaus torjutaan heti I- ja II-luokan kevyen liikenteen väylien jälkeen. Aurauksen lähtökynnys on 5 cm lunta. Toimenpideaika on aurauksen osalta kahdeksan tuntia kuitenkin niin, että klo 13-04 välillä satanut lumi aurataan klo 13 mennessä seuraavana päivänä. Liukkaudentorjunnan toimenpiteiden osalta toimenpideaika on viisi tuntia, kuitenkin niin, että klo 16-7 aikavälillä ilmenneen liukkauden tuntuvan lisääntymisen johdosta liukkaudentorjuntatoimenpiteet tulee olla suoritettu klo 12 mennessä. Liukkaudentorjunnan osalta toimenpideaika alkaa siitä, kun liukkaudessa on tapahtunut tuntuva lisääntyminen.

Ilmatieteenlaitoksen mukaan vahinkopäivänä lämpötila on vaihdellut Kaisaniemen mittausasemalla tehdyissä mittauksissa -4,1°C ja -7,7°C välillä. Vahinkopäivänä on esiintynyt ajoittaista vähäistä lumisadetta, joka on lakannut vahinkopäivänä noin kello 16.00. Lumen syvyys on ollut vahinkoa edeltäneenä päivänä 11 cm ja vahinkopäivänä 18 cm, joten aurauskynnys on ylittynyt. Vahinkopäivää edeltäneenä päivänä lämpötila on vaihdellut -10,2°C ja -7,2°C välillä.

Kunnossapitopiiriltä saadun selvityksen mukaan GPS-seurannan mukaan vahinkopaikan viereisillä alueilla toimenpiteet on tehty, mutta kyseisen kadun kohdalla talvikunnossapitotoimenpiteet oli laiminlyöty.

Vahingonkorvausvastuu edellyttää tuottamusta tai laiminlyöntiä. Tämän lisäksi laiminlyönnillä ja vahingolla tulee olla syy-yhteys. Edellä esitetyin perustein kaupunki katsoo laiminlyöneensä kunnossapitolain edellyttämät toimenpiteet ja katso olevansa asiassa korvausvelvollinen.

Sairaanhoitokulut korvataan lähtökohtaisesti julkisen terveydenhuollon kustannustason mukaisesti. Yksityisen terveydenhoitopalvelun kustannukset korvataan, jos yksityisen palvelun käyttöön on vahingonkärsijän kannalta ollut erityinen peruste, kuten hoitoon pääsyn viivästymisen aiheuttama haitta vahingonkärsijän terveydentilaan, tai tarvittavaa palvelua ei ole saatavilla julkisella puolella. Käytäntö perustuu vahinkoa kärsineen vahingon rajoittamisvelvollisuuteen. Vaatimuksessa ei ole esitetty erityistä perustetta yksityisten terveydenhoitopalveluiden käyttöön. Hakijalle maksetaan korvaus näin ollen julkisen terveydenhuollon kustannustason mukaisesti. Sairaanhoidon kustannukset maksaa Suomessa pääosin potilaan kotikunta. Potilailta perittävät maksut määräytyvät asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisesti.

Helsingissä terveyskeskuksessa annettu yleislääkäri-tasoinen hoito on vuonna 2018 ollut maksutonta. Tästä syystä 7.2.2018 tai 12.2.2018 lääkärikäynneiltä tai 8.2.2018 lääkärin puhelimitse/-, paperilla- tai sähköpostitse antamasta konsultaatiosta ei suoriteta korvausta. Vuonna 2018 erikoissairaanhoidosta aiheutuva maksu on ollut 37,20 euroa per käynti. Näin ollen 13.2.2018, 20.3.2018, 29.3.2018 ja 2.4.2018 kultakin lääkärikäynnistä korvataan 37,20 euroa eli yhteensä 148,80 euroa. Päivärahasta korvaus suoritetaan täysimääräisesti 5 849,06 euroa. Yhteensä hakijalle maksetaan 5 997,86 eroa. Korvaus maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §, 5 luku 1 § ja 2 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992) 8 §

Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015) 270 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 21.6.2017 § 57

Lisätiedot

Katriina Pönkä, lakimiesharjoittelija, puhelin: 09 310 22765

kymp.korvausasiat(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Hakija

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566