Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Hallinto

 

 

Hallinto- ja lakipalvelut

13.02.2019

 

 

 

 

Hallintopäällikkö

 

 

 

 

5 §

Takaisinsaantivaatimus, liukastuminen,  If Vahinkovakuutus

HEL 2018-011721 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikkö päätti hylätä hakijan takaisinsaantivaatimuksen

Päätöksen perustelut

Takaisinsaantivaatimuksen mukaan hakija on oikeutettu takaisinsaantiin maksamassaan liukastumisvahingossa 18.42355 työtapaturma- ja ammattitautilain 270 §:n perusteella. Vaatimuksen mukaan liukastuminen on tapahtunut 7.2.2018 kello 16.15 osoitteessa Merisatamanranta. Vaatimuksen mukaan tien pinta on ollut luminen ja jäinen. Kaatumisen aiheutti jään alle painunut hiekoitus. Takaisinsaantivaatimuksessa on vaadittu kaupunkia korvaamaan yhteensä 6 397,9 euroa.

Kunnossapitolaki edellyttää kaupunkia pitämään kadut liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen, kuten jalankulun, tarpeet.

Kunnossapitolain mukaan kunta voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten kadun ja yleisten alueiden kunnossapito talvella, muu kunnossapito sekä puhtaanapito on laissa asetetut velvollisuudet ja paikalliset olot huomioon ottaen hoidettava. Määräykset voivat koskea mm. suoritusaikaa sekä katujen ja yleisten alueiden jaottelua tavoitetason mukaan eri kunnossa- ja puhtaanapitoluokkiin.

Helsingissä talvihoidon piiriin kuuluvat alueet on jaettu kunnossapitoluokkiin liikenteellisen merkityksen mukaan. Merisatamanrannan kunnossapito hoidetaan III-luokan mukaisesti. III-luokan kaduilta poistetaan lumi, sohjo ja jää niin, ettei synny liikennettä haittaavaa epätasaisuutta. Liukkaus torjutaan heti I ja II-luokan katujen jälkeen. Aurauksen lähtökynnys on 5 cm. Toimenpideaika on aurauksen osalta kahdeksan tuntia niin, että yöllä aurauskynnyksen ylittänyt sade tulee olla aurattu klo 12 mennessä. Toimenpideaika alkaa siitä, kun lumisade on päättynyt. Liukkaudentorjunnan toimenpiteiden osalta toimenpideaika on viisi tuntia, kuitenkin niin, että klo 16-7 aikavälillä ilmenneen liukkauden tuntuvan lisääntymisen johdosta liukkaudentorjuntatoimenpiteet tulee olla suoritettu klo 12 mennessä. Liukkaudentorjunnan osalta toimenpideaika alkaa siitä, kun liukkaudessa on tapahtunut tuntuva lisääntyminen.

Ilmatieteenlaitoksen mukaan vahinkopäivänä lämpötila on vaihdellut Kaisaniemen mittausasemalla tehdyissä mittauksissa -7,7°C ja -4,1°C välillä. Vahinkopäivänä on esiintynyt ajoittaista lumisadetta, joka on lakannut vahinkopäivänä noin kello 15.00. Lumisade on ollut yhtenäistä vahinkopäivää edeltäneestä päivästä kello 18.00 alkaen. Vahinkopäivän sademäärä on ollut 1,4 mm vedeksi muutettuna ja vahinkoa edeltäneenä päivänä 2,9 mm. Lumen syvyys on ollut vahinkoa edeltäneenä päivänä 13 cm ja vahinkopäivänä 20 cm, joten aurauskynnys on ylittynyt. Vahinkopäivää edeltäneenä päivänä lämpötila on vaihdellut -10,2°C ja -7,2°C välillä.

Kunnossapitopiiriltä saadun selvityksen mukaan sään lämpötilassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia ja lämpötila on pysynyt pakkasen puolella vahinkopäivänä sekä vahinkoa edeltäneenä päivänä. Näin ollen liukkauden osalta ei ole tapahtunut merkittävää lisääntymistä. Lumisade on ollut yhtenäistä vahinkopäivää edeltäneestä päivästä kello 18.00 alkaen ja se on päättynyt vahinkopäivänä noin klo 15.00. Auraus- ja hiekoitustyöt on aloitettu vahinkopäivänä klo 00:30 Kampin yksiköstä ja ne ovat olleet yhä käynnissä vahingon sattumishetkellä.  Merisatamanrannan jalkakäytävä kuuluu kunnossapitoluokkaan III, jonka toimenpideaika on aurauksen osalta kahdeksan tuntia. Toimenpideaika alkaa siitä, kun lumisade on päättynyt eli tässä tapauksessa vahinkopäivänä klo 15.00. Näin ollen toimenpideaika ei ole ylittynyt.

Vallitsevan oikeuskäytännön mukaisesti ja asiassa saatujen selvitysten perusteella vahinkoaikaan vallinneet sääolot ja suoritetut kunnossapidon toimenpiteet huomioiden kaupunki katsoo toimineensa huolellisesti ja määriteltyjen toimenpideaikojen puitteissa. Näin ollen kaupunki ei ole laiminlyönyt kunnossapitolain mukaisia tehtäviään, eikä ole asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §

Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015) 270 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 21.6.2017 § 57

Lisätiedot

Katriina Pönkä, lakimiesharjoittelija, puhelin: 040 689 7436

kymp.korvausasiat(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566