Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Hallinto

 

 

Hallinto- ja lakipalvelut

09.01.2019

 

 

 

 

Hallintopäällikkö

 

 

 

 

2 §

Takaisinsaantivaatimus, liukastuminen, LähiTapiola

HEL 2018-009378 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikkö päätti hylätä hakijan takaisinsaantivaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Takaisinsaantivaatimuksen mukaan hakija on oikeutettu takaisinsaantiin maksamassaan liukastumisvahingossa 3501809478 työtapaturma- ja ammattitautilain 270 §:n perusteella. Liukastuminen on tapahtunut 21.2.2018 noin kello 9.15 ajoradalla Kulmavuorenkatu 2 edustalla. Takaisinsaantivaatimuksen mukaan vahinkopaikka on ollut jäinen ja hiekoittamaton. Takaisinsaantivaatimuksessa vaaditaan kaupunkia korvaamaan liukastumisen aiheuttamista kustannuksista yhteensä 8 079,95 euroa.

Kunnossapitolaki edellyttää kaupunkia pitämään kadut liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa.

Kunnossapitolaki sallii kunnan antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten kadun ja yleisten alueiden kunnossapito talvella ovat laissa asetetut velvollisuudet ja paikalliset olot huomioon ottaen hoidettava. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen tarpeet. Helsingissä talvihoidon piiriin kuuluvat alueet on jaettu kunnossapitoluokkiin liikenteellisen merkityksen mukaan.

Kulmavuorenkatu kuuluu hoitoluokkaan III. Kohdalla olevan jalkakäytävän osalta kunnossapitovastuu on kohdalla olevalla kiinteistöllä. III luokan kaduilta poistetaan liikennettä haittaava lumi, sohjo ja jää niin, että riittävä kulkukelpoisuus säilyy. Liukkaus torjutaan III luokan väyliltä I ja II luokan väylien jälkeen. Toimenpideaika on 8 tuntia kuitenkin niin, että yöllinen lumisade aurataan klo 12 mennessä. Toimenpideaika alkaa siitä, kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen. Lähtökynnys on 5 cm lunta.

Ilmatieteen laitoksen mukaan vahinkopäivänä lämpötila on vaihdellut Helsinki-Vantaan mittausasemalla tehdyissä mittauksissa -7°C ja - 14,9°C välillä. Sateita ei vahinkopäivänä eikä sitä edeltävänä viikkona ole ollut. Lumen syvyys on vahinkopäivän aamuna ollut 20 cm. Ilmatieteenlaitokselta saatujen säätietojen mukaan lämpötila on vahinkopäivänä pysytellyt koko päivän pakkasella. Vahinkopäivänä ei ole satanut lunta. Säässä ei ole tapahtunut äkillisiä muutoksia.

Kunnossapitopiiriltä saadun selvityksen mukaan vahinkopaikalla on aurattu edellisen kerran ennen vahinkoa lumisateen jäljiltä 13.2.2018 kello 8.43. Keli on vahinkopäivänä ollut poutainen ja reilusti pakkasella. Kunnossapitotoimien jälkeen säässä ei ole ennen vahinkoa tapahtunut mitään sellaisia muutoksia tai liukkauden tuntuvaa lisääntymistä, että olisi ollut tarvetta ryhtyä ylimääräisiin kunnossapitotoimenpiteisiin.

Vahingonkorvausvastuuta voidaan rajoittaa tai se voidaan evätä, jos vahingonkärsijä on itse myötävaikuttanut vahinkoon. Vahingoittuneen selvityksen mukaan liukastuminen on tapahtunut ajoradalla, alueella, joka on tarkoitettu ajoneuvoliikenteelle. Ajoratoja ei kunnossapidetä jalankulkuliikennettä varten.

Edellä olevan perusteella kaupunki katsoo, ettei ole laiminlyönyt katujen kunnossapitolain mukaisia velvollisuuksiaan, eikä ole asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §, 6 luku 1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §

Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015) 270 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 21.6.2017 § 57

Lisätiedot

Marjo Laine, valmistelija, puhelin: 310 38506

kymp.korvausasiat(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566