Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

 

 

 

11.12.2020

 

 

 

 

Asiakkuusjohtaja

 

 

 

 

36 §

Asukkaiden valinta vapautuviin vuokra-asuntoihin

HEL 2020-000606 T 10 07 01

Päätös

Asiakkuusjohtaja päätti vahvistaa asukasvalinnat vapautuviin kaupungin omistamiin vuokra-asuntoihin ajalta 1.-30.11.2020 liitteiden 1-4 mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön (8 §) mukaan asiakkuusjohtaja päättää kaupunginhallituksen määräämien perusteiden mukaisesti asukasvalintojen vahvistamisesta kaupungin omistamiin tai sen määräämisvallassa oleviin asuntoihin sekä päättää kaupungin vuokra-asuntojen osoittamisesta muiden toimialojen käyttöön.

Lisätiedot

Kati Hytönen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 29729

kati.hytonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

4

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

5

Asukasvalinnat_11_2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus, aravalain ym. tuettua asumista koskevien lakien mukainen päätös

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58230

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566