Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

 

 

 

23.11.2020

 

 

 

 

Asiakkuusjohtaja

 

 

 

 

33 §

Asuntohakemus kehitysvammaisten tukiasunnoiksi, Sosiaali- ja terveystoimiala Vammaisten asumis- ja laitospalvelut

HEL 2020-011740 T 10 07 01

Päätös

Asiakkuusjohtaja päätti myöntää 15 Helsingin kaupungin omistamaa ARA-vuokra-asuntoa kehitysvammaisten tukiasuntokäyttöön.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan vammaistyön tukiasuntojen tarve vuodelle 2021 on 15 asuntoa kehitysvammaisille henkilöille.

Tukiasuntojen tarve perustuu kehitysvammaisten henkilöiden asumisen palvelurakenteen muutokseen. Integroituminen yhteiskunnan täysvaltaisiksi jäseniksi edellyttää mahdollisimman suurta itsenäisyyttä henkilökunnasta silloin kun se kehitysvammaisen henkilön fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky huomioon ottaen on mahdollista.

Kehitysvammaisten henkilöiden ryhmäkotityyppisen ympärivuorokautisen asumisen tai asuntoryhmätyyppisen asumisen tarve ei tule vähenemään SAS-toiminnan jonojen perusteella, joten on tarkoituksenmukaista, että kehitysvammaiset henkilöt, jotka eivät tarvitse ympärivuorokautista hoitoa tai ohjausta, muuttavat tukiasuntoihin.

Tukiasuntojen tulisi sijaita nykyisten kehitysvammaisten ryhmäkotien lähistöllä, n. 500 metrin säteellä ryhmäkodeista. Ryhmäkotien henkilökunta tuottaa asumisen tukipalvelut ko. tukiasuntoihin.

Lisätiedot

Kati Hytönen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 29729

kati.hytonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58230

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566