Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

 

 

 

05.11.2020

 

 

 

 

Asiakkuusjohtaja

 

 

 

 

29 §

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalvelun rakenneyksikön yksikön päällikön viran täyttäminen

HEL 2020-010638 T 01 01 01 01

Työavain KYMP-03-40-20

Päätös

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja päätti valita rakenneyksikön yksikön päällikön virkaan (035458) ********** 1.12.2020 alkaen 4761,47 euron tehtäväkohtaisella palkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaanottopäätöksen tiedoksisaannista.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi, kun viran edellinen hoitaja irtisanoutui
virasta.

Valinta perustuu hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaisesti.

Viran täyttömenettely

Virka on ollut julkisesti haettavana 23.9.-7.10.2020 Ilmoittautumisaika päättyi 7.10.2020 klo 16.00. Hakuilmoitus on julkaistu Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa.

Yksikön päällikön tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa yksikön toimintaa, vastata yksikön tuloksellisuuden ja tavoitteiden saavuttamisesta. Lisäksi tehtäviin kuuluu yksikön ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

Kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto (talonrakennusalan diplomi-insinööri tai insinööri ylempi AMK) sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi tehtävässä edellytetään vankkaa kokemusta rakennusalalta sekä esihenkilö- ja johtamiskokemusta.

Eduksi ilmoitettiin luettavan Helsingin kaupungin ja erityisesti kaupunkiympäristön toimialan tuntemus sekä tietämys toimialan eri palveluiden keskinäisistä suhteista. Myös rakennesuunnittelukokemus ilmoitettiin katsottavan eduksi.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Yksikön päällikön virkaa haki hakuajan kuluessa 4 henkilöä. Yksi hakija ei täyttänyt kelpoisuusehtoa koulutuksen osalta. Liitteenä on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kaksi henkilöä: ********** Hakijoita haastattelivat 11.10.2020 ja 13.10.2020 **********

Hakemusten ja haastattelujen perusteella henkilöarviointiin kutsuttiin kaksi hakijaa: ********** Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy 22.-23.10.2020.

**********

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Yksikön päällikön tehtävässä korostuu ydinosaamisasioissa olennaisen tunnistaminen, asiakaslähtöisyys ja kuunteleva johtamistyyli.

Haastattelussa erityistä huomiota kiinnitettiin johtamiskokemukseen, monialaiseen osaamiseen sekä asiakaslähtöisyyteen.

Asiakkuusjohtaja katsoo hakijoiden koulutuksen, työkokemuksen, henkilöarviointien sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen perusteella, että valittu on yksikön päällikön virkaan parhaiten soveltuva.

Valintaa virkaan puoltaa hänen vankka kokemus rakennusalalta, kaupunkiympäristön toimialan tuntemus sekä kokemus suunnittelusektorilta. Hänen vahvuutena on suunnitelmallisuus, kyky arvioida omaa ja muiden toimintaa ja taitoja sekä kuunteleva johtamistyyli. Hän on tavoitteisiin sitoutunut ja periksi antamaton. Hänellä on pitkä esimies- ja johtamiskokemus ja hyvät verkostot alan toimijoihin. Kuluneen kymmenen kuukauden aikana hän on osoittanut kykynsä johtaa rakenneyksikön toimintaa tehokkaasti ja työhyvinvointia edistäen.

Lisätiedot

Pekka Henttonen, asiakkuusjohtaja, puhelin: 310 38479

pekka.henttonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijayhteenveto, työavain KYMP-03-40-20, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkan valittu

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Viran muut hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Päätöksenteontuki Lea Hannola

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58230

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566