Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

 

 

 

02.11.2020

 

 

 

 

Asiakkuusjohtaja

 

 

 

 

27 §

Kahden Niemikotisäätiölle myönnetyn ARA-vuokra-asunnon vaihtaminen toiseen ARA-vuokra-asuntoon

HEL 2020-011904 T 10 07 01

Päätös

Asiakkuusjohtaja päätti hyväksyä Niemikotisäätiölle myönnetyn asunnon Mäkelänkatu 86-96 F 68 vaihdon asuntoon Pakkamestarinkatu 4 D 60 ja asunnon Mäkelänkatu 86-96 P 188 vaihdon asuntoon Juhana Herttuan tie 7 F 131.

Päätöksen perustelut

Niemikotisäätiö anoo kahden käyttöönsä myönnetyn ARA-vuokra-asunnon vaihtamista toiseen ARA-vuokra-asuntoon. Kummassakin Niemikotisäätiölle myönnetyssä Mäkelänkadun asunnossa on ollut käynnissä peruskorjaus, jonka ajan asukkaat ovat asuneet väistöasunnoissa osoitteissa Pakkamestarinkatu 4 D 60 ja Juhana Herttuan tie 7 F 131. Niemikotisäätiö ei halua peruskorjauksen valmistuttua vaihtaa enää takaisin alkuperäisiin asuntoihin, sillä kumpikin väistöasunto sijaitsee hissitalossa. Niemikotisäätiö luopuu asunnoista Mäkelänkatu 86-96 F 68 ja Mäkelänkatu 86-96 P 188, ja anoo käyttöönsä asuntoja Pakkamestarinkatu 4 D 60 ja Juhana Herttuan tie 7 F 131.

Lisätiedot

Eeva Mynttinen, suunnittelija, puhelin: 310 34177

eeva.mynttinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58230

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566