Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

 

 

 

11.09.2020

 

 

 

 

Asiakkuusjohtaja

 

 

 

 

23 §

Rahoitussopimuksen tekeminen GeoForum Finland ry:n rahoituksesta

HEL 2020-010225 T 00 01 06

Päätös

Asiakkuusjohtaja päätti allekirjoittaa oheisen sopimuksen GeoForum Finland ry:n rahoituksesta. Rahoitus maksetaan Palvelut ja luvat palvelukokonaisuudesta. Kaupungin yhteyshenkilö on kaupungingeodeetti Tiina Talvitie.

Lisätiedot

Tiina Talvitie, kaupungingeodeetti, puhelin: 09 310 32460

tiina.m.talvitie(a)hel.fi

Liitteet

1

Siemenrahoitussopimus Helsinki 23 09 2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Talous- ja suunnittelupalvelut

 

Kaupunkimittaus-palvelut

 

Tiedoksi

Toimialajohtaja

Asiakkuusjohtaja

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58230

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566