Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

 

 

 

19.05.2020

 

 

 

 

Asiakkuusjohtaja

 

 

 

 

15 §

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden pysäköinninvalvonnan pysäköinnintarkastajien oikeus lounasseteleiden käyttöön ajalle 1.6.-30.6.2020

HEL 2020-005785 T 01 04 03

Päätös

Asiakkuusjohtaja päätti myöntää ajalle 1.6.-30.6.2020 oikeuden lounasseteleiden käyttöön niille, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää sovittuja henkilöstölle tarkoitettuja työpaikkaruokaloita, päätös koskee palvelut ja luvat- palvelukokonaisuuden pysäköinninvalvonnan nimettyjä henkilöitä. Lounassetelit ovat 9,10 euron hintaisia lounasseteleitä, joista henkilöstö maksaa 6,80 euroa.

Päätöksen perustelut

Perusteet lounasseteleiden hankkimiseen ja niiden saaminen sellaisille työntekijöille, joiden työpaikkaruokailua ei pystytä järjestämään työpisteen läheisyydessä. Helsingin kaupungin kaupunginkanslian vs. henkilöstöjohtaja on vahvistanut päätöksellä HEL 2019-012936 henkilöstöruokailuista perittävät ateriahinnat vuodelle 2020.

Lisätiedot

Kaija Kossila, kunnallinen pysäköinninvalvoja, puhelin: 310 38505

kaija.kossila(a)hel.fi

Liitteet

1

Lounassetelit palvelut ja luvat  2020_pysäköinninvalvonta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Palu palvelupäälliköt

HR-palvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58230

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566