Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

 

 

 

09.03.2020

 

 

 

 

Asiakkuusjohtaja

 

 

 

 

8 §

Sosiaali- ja terveystoimialan lastensuojelun hakemus kolmelle asumisharjoitteluasunnolle

HEL 2020-002726 T 10 07 01

Päätös

Asiakkuusjohtaja päätti myöntää Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan lastensuojelun asumisharjoittelun käyttöön kolme kaupungin omistamaa ARA-vuokra-asuntoa. Asuntojen käyttötarkoituksena on lastenkodeista asumisharjoitteluun siirtyvien nuorten asuttaminen.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan lastensuojelun asumisharjoittelu hakee kolmea uutta asuntoa käyttöönsä. Asuntojen käyttötarkoituksena on lastenkodeista asumisharjoitteluun siirtyvien nuorten asuttaminen. Asumiseen tarvittavan tuen asukkaat saavat asumisharjoittelun ohjaajilta.

Lisätiedot

Kati Hytönen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 29729

kati.hytonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Sosiaali- ja terveystoimiala

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58230

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566