Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

 

 

 

06.03.2020

 

 

 

 

Asiakkuusjohtaja

 

 

 

 

7 §

Rakennusvalvontapäällikön sijaisten määrääminen

HEL 2020-002840 T 00 01 00

Päätös

Asiakkuusjohtaja päätti, että rakennusvalvontapäällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1. rakennetun ympäristön valvontayksikön päällikkö
2. lupayksikkö 2:n päällikkö
3. lupayksikkö 1:n päällikkö
4. talotekniikkayksikön päällikkö
5. rakenneyksikön päällikkö

Lisäksi asiakkuusjohtaja päätti todeta, että edellä mainittujen yksiköiden päälliköiden ollessa estyneinä, rakennusvalvontapäällikön sijaisena toimii asiakkuusjohtajan määräämä henkilö.

Tämä päätös tulee voimaan heti ja sillä kumotaan asiakkuusjohtajan 11.4.2019 § 7 tekemä sijaisuuspäätös.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön 7 luvun mukaan palvelukokonaisuuksien johtajat sekä hallintojohtaja päättävät palveluiden päälliköiden sijaisuusjärjestelyistä.

Lisätiedot

Pentti Ruuska, yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 310 26218

pentti.ruuska(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Rakennusvalvontapäällikkö

Rakennusvalvontapäällikön sijaiset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58230

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566