Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

 

 

 

20.02.2020

 

 

 

 

Asiakkuusjohtaja

 

 

 

 

5 §

Asiakkuusjohtajan kunnossa- ja puhtaanapitolain mukaisia tehtäviä koskevan toimivallan siirtäminen

HEL 2020-000969 T 00 01 00

Päätös

Asiakkuusjohtaja päätti siirtää hallintosäännön 16 luvun 8 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaisen toimivaltansa päättää kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain (myöhemmin kunnossapitolaki) mukaisen kunnan suostumuksen sekä kadulla tehtävään työhön liittyvien määräysten ja ohjeiden antamisesta, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 14 b §:n 2 ja 3 momenttien mukaisten maksujen perimisestä sekä niihin liittyvien muistutusten käsittelystä kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden viranhaltijoille seuraavasti:

Alueidenvalvonnan tiimipäällikkö

- päättää kaivamista edellyttävissä töissä kunnossapitolain mukaisen kunnan suostumuksen sekä työhön liittyvien määräysten ja ohjeiden antamisesta,

- päättää kaivamista edellyttäviin töihin liittyvistä kunnossapitolain 14 b §:n 2 ja 3 momenttien mukaisten maksujen perimisestä.

Alueidenkäytön tiimipäällikkö

- päättää muissa kuin kaivamista edellyttävissä kunnossapitolaissa tarkoitetuissa töissä kunnan suostumuksen sekä työhön liittyvien määräysten ja ohjeiden antamisesta,

- päättää muissa kunnossapitolain mukaisissa töissä lain 14 b §:n 2 ja 3 momenttien mukaisten maksujen perimisestä.

Alueiden käytön ja -valvontayksikön yksikön päällikkö

- päättää kunnossapitolain 14 b §:n 2 ja 3 momenttien mukaisiin maksuihin liittyvien muistutusten käsittelystä.

Samalla asiakkuusjohtaja päätti kumota päätöksensä 1.6.2017, 9 § koskien kunnossa- ja puhtaanapitolain mukaisia tehtäviä koskevan toimivallan siirtämistä.

Päätöksen perustelut

Määräysten antaminen

 

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain (669/1978)14 a §:n 1 momentin mukaan työstä vastaavan on tehtävä kadulla tai yleisellä alueella tehtävästä työstä ilmoitus kunnalle, ja kunta antaa suostumuksen työn aloittamiseen. Lain 14 a §:n 3 momentin mukaisesti kunta voi ilmoituksen johdosta antaa määräyksiä, jotka ovat tarpeen työstä mahdollisesti liikenteen sujuvuudelle, turvallisuudelle ja esteettömyydelle, kadulla ja yleisellä alueella sijaitseville johdoille ja laitteille sekä kadun ja yleisen alueen rakenteille aiheutuvan haitan ja vahingon vähentämiseksi. 

Kunnan suostumuksesta ja työhön liittyvien määräysten antamisesta päättäminen on asioiden suuren määrän vuoksi tarkoituksenmukaisinta siirtää sekä alueidenkäyttötiimin että alueidenvalvonnan tiimipäälliköiden tehtäviksi. 

Yhden viranhaltijan suuri päätösmäärä vaarantaa päätösten oikeusvarmuuden ja hyvän hallinnon toteutumisen sekä Helsingin kaupunkistrategian mukaisen tavoitteen asiakaslähtöisestä palvelusta mm. lupa- ja päätöskäsittelyn liittyen. Tästä syystä toimivalta esitetään siirrettäväksi kahdelle viranhaltijalle. Ehdotetun toimivallan siirtämisen tarkoituksena on, että päätöksenteko tapahtuu toiminnallisesti tarkoituksenmukaisella tasolla.

Maksujen periminen

Kunnossapitolain 14 b §:n 2 momentin mukaisesti kunta voi periä ilmoituksen tarkastamisesta ja työn valvonnasta aiheutuneisiin kustannuksiin perustuvan maksun. Lisäksi lain 14 b §:n 3 momentin mukaisesti kunta voi periä aikaan, alueen laajuuteen ja alueen keskeisyyteen perustuvan kohtuullisen maksun alueen tilapäisestä käyttämisestä 14 a §:ssä tarkoitetulla tavalla työmaana, jos alue rajataan pois yleisestä käytöstä. Ilmoituksen tarkastamisesta ja käsittelystä perittävän maksun tulee perustua aiheutuneisiin kustannuksiin, ja alueen tilapäisestä käyttämisestä perittävän maksun tulee perustua alueen käyttöaikaan, laajuuteen ja alueen keskeisyyteen.  Maksut perustuvat kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston hyväksymään taksaan.

Maksujen perimisestä päättäminen on tarkoituksenmukaista osoittaa suostumuksen ja määräysten antamisesta päättävälle viranhaltijalle eli alueidenkäytön tai alueidenvalvonnan tiimipäällikölle. Ehdotetun toimivallan siirtämisen tarkoituksena on, että päätöksenteko tapahtuu toiminnallisesti tarkoituksenmukaisella tasolla.

Muistutusten käsittely

Maksuvelvollisella on edellä mainittujen maksujen osalta oikeus tehdä muistutus maksusta päättäneelle viranomaiselle. Muistutuksen johdosta on tehtävä uusi päätös ja annettava uusi maksulippu. Toimivalta muistutusten käsittelyyn ja niiden johdosta annettavan uuden päätöksen tekemiseen on siirretty asiakkuusjohtajan päätöksellä 1.6.2017, 9 § alueiden käyttö- ja valvontayksikön yksikön päällikölle, eikä tähän esitetä muutosta.

Lisätiedot

Antti Mäkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 39748

antti.makinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Päätöksenteontuki

Alueidenkäyttö ja -valvonta

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58230

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566