Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

 

 

 

28.01.2020

 

 

 

 

Asiakkuusjohtaja

 

 

 

 

3 §

Ajoneuvojen siirtokeskuksen ylläpitopalvelun väliaikainen sopimus

HEL 2019-009067 T 02 08 02 00

Päätös

Asiakkuusjohtaja päätti, että ajoneuvojen siirtokeskuksen ylläpitopalvelu hankitaan väliaikaisesti hankintalain 153 §:ssä tarkoitetulla tavalla Palmia Oy:ltä.

Sopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla hankinnan väliaikaista järjestämistä koskevalla sopimuksella. Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo väliaikaisjärjestelyn aikana on noin 332 000 euroa (alv 0 %). Hankinnan arvoa arvioitaessa on otettu huomioon mahdollinen noin vuoden pituinen käsittelyaika markkinaoikeudessa.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto hyväksyi (12.12.2019 § 121) tarjouspyynnön ehdot ainoana täyttävän Palmia Oy:n tarjouksen ja oikeutti asiakkuusjohtajan tekemään hankintasopimuksen ajoneuvojen siirtokeskuksen ylläpitopalvelusta Palmia Oy:n kanssa ehdolla, ettei valittavaa tarjoajaa koske mikään hankintalain 80 §:n mukaisista pakollisista poissulkemisperusteista. Valintapäätös perustui Helsingin kaupunkiympäristön toimialan 25.10.2019 päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2019-009067.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöksestä 12.12.2019 § 121 on tehty valitus markkinaoikeuteen sekä hankintaoikaisuvaatimus.

Hankintalain 153 §:n 1 momentin mukaan, jos hankinnasta on tehty valitus markkinaoikeuteen, hankintayksikkö voi järjestää hankinnan väliaikaisesti, jollei hankintaa voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi.

Kysymyksessä olevaa hankintaa ei voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi. Hankintayksiköllä on lakisääteinen velvollisuus palvelun järjestämiseen eikä hankinnan toteuttamista voi lykätä muutoksenhaun ajaksi.

Väliaikaisjärjestely tehdään nykyisen toimittajan ja kilpailutuksen voittaneen Palmia Oy:n kanssa.

Väliaikaisjärjestely on voimassa markkinaoikeuskäsittelyn ajan ja se päättyy hankintayksikön irtisanoessa sopimuksen markkinaoikeuden päätöksen jälkeen tai viimeistään, kun mahdollisen uuden tarjouskilpailun perusteella on tehty lainvoimainen hankintapäätös.

Lisätiedot

Kristiina Jokinen, lakimies, puhelin: 310 39015

kristiina.jokinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palmia Oy

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58230

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566