Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

 

 

 

11.11.2019

 

 

 

 

Asiakkuusjohtaja

 

 

 

 

16 §

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut- ja luvat palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalvelun lupayksikkö 1:n yksikön päällikön viran täyttäminen

HEL 2019-009042 T 01 01 01 01

Työavain 6-135-19

Päätös

Palvelut- ja luvat palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja päätti valita rakennusvalvontapalvelun lupayksikkö 1:n yksikön päällikön virkaan (035452) ********** 2.12.2019 alkaen 4600 euron tehtäväkohtaisella palkalla.

Valitun henkilön ei tarvitse esittää selvitystä terveydentilastaan, sillä hän on kaupungin vakinaisessa palveluksessa ja on aiemmin esittänyt ko. selvityksen.

Viran vastaanottoon ei sisälly koeaikaa, sillä valittu henkilö on hoitanut esimiestehtäviä rakennusvalvontapalvelussa 1.6.2017 alkaen.

Päätöksen perustelut

Yksikön päällikön virka tuli avoimeksi viran hoitajan siirtyessä toisiin tehtäviin kaupungin palveluksessa.

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 1 mom. 3 kohdan mukaan vakinaiseen palvelussuhteeseen otetaan yksi yli-periaatteella, jolloin päättäjä tässä tapauksessa on asiakkuusjohtaja.

Viran täyttömenettely

Virka on ollut julkisesti haettavana 23.8.2019-16.9.2019. Hakuaika päättyi 16.9.2019 klo 16.00. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa, LinkedInissä, Kuntatekniikan foorumi Kunfo:ssa, tekniikan asiantuntijat ry (KTK ry) rekrytointikanavassa, Duunitorilla, rakennuslehti.fi:ssä, Rakennuslehden sekä Helsingin Sanomien printtiversiossa.

Yksikön päällikön tehtävänä on koordinoida uudisrakentamista koko kaupungin alueella. Hän johtaa yksikköä, joka vastaa alueellaan uudisrakentamiseen, korjausrakentamiseen, käyttötarkoituksen muutoksiin, kaupunkikuvaan, rakennussuojeluun ja julkiseen ulkotilaan liittyvistä rakennusvalvonnan lupa- ja muista asioista. Yksikön päällikön tehtäviin kuuluu lisäksi mm. yksikön prosessien ja toimintatapojen kehittämistä sekä esittelijänä toimimista ympäristö- ja lupajaostossa osassa tilapäisiä lupia ja oikaisuvaatimusasioita.

Yksikön päällikön kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva
ylempi korkeakoulututkinto sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin arvostettavan yhteistyökykyä, asiakaslähtöistä työotetta sekä uudisrakentamiseen liittyvää kokemusta. Erinomaiset vuorovaikutustaidot ovat välttämättömät ja tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää johtamistaitoa ja kokemusta.

Virkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Yksikön päällikön virkaa haki hakuajan kuluessa kuusi henkilöä. Liitteenä on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto hakijoista. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin ********** Hakijoita haastattelivat 24.9.2019 ja 2-3.10.2019 **********

Hakemusten ja haastatteluiden perusteella henkilöarviointiin kutsuttiin neljä hakijaa: ********** Henkilöarvioinnit suoritti 14-18.10.2019 Psycon Oy.

**********

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Rakennusvalvontapalvelun lupayksikkö 1:n yksikön päällikön tehtävässä korostuu johtamistaidot ja -kokemus sekä näkemys johdettavan yksikön toimintakentästä sekä uudisrakentamisesta. Yksikön päällikön tehtäviin kuuluu prosessien ja toimintatapojen kehittämistä sekä uudisrakentamisen koordinointia koko kaupungin alueella.

Kokonaisarvioinnin perusteella, joka perustuu hakuasiakirjoihin, haastatteluun ja henkilöarviointiin parhaimmat edellytykset lupayksikkö 1:n yksikön päällikön viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Hän on hoitanut haettavana olevaa virkaa määräaikaisena 1.10.2019 alkaen ja tätä ennen toiminut rakennusvalvontapalveluissa tiimipäällikkönä. Hänellä on viran hoidon kannalta erittäin monipuolista osaamista rakentamisesta, suunnittelusta sekä viranomaistoiminnasta ja lupakäsittelystä. Hänellä on tehtävään vaadittava ylempi korkeakoulututkinto ja häneltä löytyy tehtävässä tarvittavaa johtamisosaamista.

Lisätiedot

Pekka Henttonen, asiakkuusjohtaja, puhelin: 310 38479

pekka.henttonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijayhteenveto, työavain 6-135-19, henkilöreksiteri, julkisuus rajoitettu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Viran muut hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut Eija Keränen ja päätöksenteon tuki Lea Hannola

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58230

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566