Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

 

 

 

30.09.2019

 

 

 

 

Asiakkuusjohtaja

 

 

 

 

14 §

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut- ja luvat palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalvelun lupayksikkö 2:n yksikön päällikön viran täyttäminen

HEL 2019-008632 T 01 01 01 01

Työavain 6-126-19

Päätös

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja päätti valita rakennusvalvontapalvelun lupayksikkö 2:n yksikön päällikön virkaan (035457) ********** 4.11.2019 alkaen 4600 euron tehtäväkohtaisella palkalla.

Valitun henkilön ei tarvitse esittää selvitystä terveydentilastaan, sillä hän on kaupungin vakinaisessa palveluksessa ja on aiemmin esittänyt ko. selvityksen.

Viran vastaanottoon ei sisälly koeaikaa, koska valittu henkilö on hoitanut yksikön päällikön avointa virkaa 1.4.2019 lähtien.

Päätöksen perustelut

Yksikön päällikön virka tuli avoimeksi, kun viran edellinen hoitaja irtisanoutui kaupungin palveluksesta.

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 1 mom. 3 kohdan mukaan vakinaiseen palvelussuhteeseen otetaan yksi yli-periaatteella, jolloin päättäjä tässä tapauksessa on asiakkuusjohtaja.

Viran täyttömenettely

Virka on ollut julkisesti haettavana 9.8.2019-5.9.2019. Hakuaika päättyi 5.9.2019 klo 16.00. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelussa, LinkedInissä, Kuntatekniikan foorumi Kunfo:ssa, tekniikan asiantuntijat ry (KTK ry) rekrytointikanavassa, Duunitorilla, rakennuslehti.fi:ssä, Rakennuslehden sekä Helsingin Sanomien printtiversioissa.

Yksikön päällikön tehtävänä on koordinoida korjaus ja muutosrakentamista koko kaupungin alueella. Hän johtaa yksikköä, joka vastaa alueellaan uudisrakentamiseen, korjausrakentamiseen, käyttötarkoituksen muutoksiin, kaupunkikuvaan, rakennussuojeluun ja julkiseen ulkotilaan liittyvistä rakennusvalvonnan lupa- ja muista asioista.

Yksikön päällikön tehtäviin kuuluu lisäksi mm. yksikön prosessien ja toimintatapojen kehittämistä.

Yksikön päällikön kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin arvostettavan yhteistyökykyä, asiakaslähtöistä työotetta sekä uudisrakentamiseen liittyvää kokemusta. Erinomaiset vuorovaikutustaidot ovat välttämättömät ja tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää johtamistaitoa ja kokemusta.

Virkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Virkaa haki hakuajan kuluessa viisi henkilöä. Hakijoista yksi henkilö ei täyttäneet kelpoisuusvaatimuksia. Liitteenä on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto hakijoista. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin tietoihin.

Haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella kaksi hakijaa:

**********

Hakijoita haastatteli 16.9.2019 ja 24.9.2019 **********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Rakennusvalvontapalvelun lupayksikkö 2:n yksikön päällikön tehtävässä korostuu johtamistaidot ja -kokemus sekä näkemys johdettavan yksikön toimintakentästä sekä muutos- ja korjausrakentamisesta. Yksikön päällikön tehtäviin kuuluu prosessien ja toimintatapojen kehittämistä sekä korjaus- ja muutosrakentamisen koordinointia koko kaupungin alueella.

Kokonaisarvioinnin perusteella, joka perustuu hakuasiakirjoihin ja haastatteluun, parhaimmat edellytykset yksikön päällikön viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Hän on hoitanut haettavana olevaa virkaa määräaikaisena 1.4.2019 alkaen ja hankkinut sen aikana viran hoidon kannalta erittäin arvokasta osaamista. Hänellä on tehtävään vaadittava ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta rakennusvalvonnasta sekä korjaus- ja muutostöistä. Häneltä löytyy myös tehtävän edellyttämää kokemusta johtamisesta. Haastattelussa kävi myös ilmi, että hän on selvinnyt hyvin erilaisista haastavista neuvottelutilanteista ja omaa myös näkemystä rakennusvalvontapalveluiden kehittämiseen.

Lisätiedot

Pekka Henttonen, asiakkuusjohtaja, puhelin: 310 38479

pekka.henttonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijayhteenveto, työavain 6-126-19, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Viran muut hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58230

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566