Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

 

 

 

20.12.2018

 

 

 

 

Asiakkuusjohtaja

 

 

 

 

23 §

Vahingonkorvausvaatimus, liiketoiminnalle aiheutettu haitta

HEL 2018-008541 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusjohtaja päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kiinteistövirasto on päätöksillään 263 § (5.10.2016) ja 104 § (9.5.2017) vuokrannut vahingonkorvausvaatimuksen hakijalle määrättyjä vesialueita Kauppatorin edustalta kiinteään käyttötarkoitukseen.

Hakija on vaatinut kaupunkia korvaamaan yhteensä 756,65 euroa liiketoiminnalle aiheutuneista haitoista 16.7.2018 päivältä, jolloin vesialueen käyttöön on kohdistunut Helsingin huippukokouksen (Helsinki Summit 2018) tilaisuuden järjestelyiden aiheuttamia haittoja. Viestintä haitoista on ollut myöhäistä ja heikkoa.

Vuokrauspäätöksiä tehdessä ei ollut ennakoitavissa, että Helsingin huippukokous (Helsinki Summit 2018) järjestettäisiin 16.7.2018, jolloin Kauppatorin alue määrättäisiin tyhjennettäväksi vesibusseista ja veneistä. Tällainen myös hakijaa koskeva määräys on annettu tiedoksi 15.7.2018. Määräyksen antajana on ollut vuokrauspäätökseen nähden ulkopuolinen taho, valtion turvallisuusviranomainen (Poliisi).

Viranomaismääräyksen antaminen ja sen sisältö on ollut vuokrauspäätöksen osapuolten vaikutusvallan ulkopuolella, kuten myös määräyksen antotapa- ja ajankohta. Määräys on estänyt Helsingin kaupunkia täyttämästä sovittua velvollisuuttaan vesialueen vuokrauksesta kokonaan 16.7.2018 Helsingin huippukokouksen turvallisuusjärjestelyiden keston.

Viranomaisen antama määräys ja kielto luokitellaan ylivoimaiseksi esteeksi (force majeure). Koska hakijan vahinko on aiheutunut siitä, että vuokrauspäätöksen noudattamiselle on ollut ylivoimainen este, ei kaupunki ole sopimusperusteisessa korvausvastuussa hakijan vahingosta.

Sopimuksenulkoisen vahingonkorvausoikeuden lähtökohtana on se, että vahingonkärsijällä on todistustaakka tahallisuudesta tai tuottamuksesta, vahingosta ja syy-yhteydestä. Asiassa ei ole tullut esiin seikkoja, joiden perusteella kaupunki olisi korvausvelvollinen hakijan vahingosta sopimuksen ulkoisen vastuun perusteella.

Hakijan vahingonkorvausvaatimus hylätään kokonaisuudessaan. Helsingin kaupunki ei ole asiassa vahingonkorvausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 21.6.2017 § 57

Lisätiedot

Liisa Mäkelä, lakimies, puhelin: 310 22093

kymp.korvausasiat(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vastaanottaja

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58230

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566