Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

 

 

 

13.12.2018

 

 

 

 

Asiakkuusjohtaja

 

 

 

 

21 §

Asukkaiden valinta vapautuviin ARA-asuntoihin

HEL 2017-007178 T 10 07 01

Päätös

Asiakkuusjohtaja päätti vahvistaa asukasvalinnat vapautuviin kaupungin omistamiin vuokra-asuntoihin ajalta 1.-30.11.2018 liitteiden 1-3 mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön (8 §) mukaan asiakkuusjohtaja päättää kaupunginhallituksen määräämien perusteiden mukaisesti asu-kasvalintojen vahvistamisesta kaupungin omistamiin tai sen määräämisvallassa oleviin asuntoihin sekä päättää kaupungin vuokra-asuntojen osoittamisesta muiden toimialojen käyttöön.

Lisätiedot

Kati Hytönen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 29729

kati.hytonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

4

Asukasvalinnat_11_2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus, aravalain ym. tuettua asumista koskevien lakien mukainen päätös

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58230

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566