Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

 

 

 

01.10.2018

 

 

 

 

Asiakkuusjohtaja

 

 

 

 

17 §

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asukas- ja yrityspalveluiden alueiden käyttö ja -valvonta -yksikön päällikön viran täyttäminen

HEL 2018-009143 T 01 01 01 01

Työavain 6-192-18

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusjohtaja päätti valita palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asukas- ja yrityspalveluiden alueiden käyttö ja -valvonta -yksikön päällikön virkaan (054760) Antti Mäkisen 1.5.2019 alkaen 4 768,05 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Antti Mäkisen ei tarvitse esittää selvitystä terveydentilastaan, sillä hän on kaupungin vakinaisessa palveluksessa ja on aiemmin esittänyt ko. selvityksen.

Virkaan kuuluu kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 30.7.-20.8.2018. Hakuaika päättyi 20.8.2018 klo 16.00. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa, Duunitorilla, Oikotiellä, Kuntatekniikan foorumissa, KTK ry:n rekrykanavassa, Insinööriliiton työpaikkatorilla ja Lakimiesliiton Lakimiesrekrytoinnissa.

Yksikön päällikön kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Hakuilmoituksen mukaan hakijalta toivotaan kokemusta ihmisten johtamisesta, palvelumuotoilusta ja palvelun kehittämisestä ja että hän on yhteistyökykyinen ja kykenevä toimimaan verkostomaisessa työympäristössä. Eduksi luetaan sopimusjuridiikan tuntemus ja kokemus hallinnollista tehtävistä.

Yksikön päällikkö johtaa yksikköä, joka ohjaa yleisten alueiden käyttöä myöntämällä erilaisia maankäyttölupia ja valvomalla lupien sekä kiinteistöille kuuluvien kadun kunnossapitovelvoitteiden noudattamista ja luvatonta maankäyttöä.

Yksikön päällikkö johtaa, suunnittelee, seuraa ja valvoo yksikön toimintaa sekä vastaa sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Hän kehittää ja ylläpitää yksikön suorituskykyä ja tuloksellisuutta sekä kehittää yksikön toimintaprosesseja kaupungin strategian mukaisesti.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Yksikön päällikön virkaa haki hakuajan kuluessa 17 henkilöä. Yksi hakija ei täyttänyt kelpoisuusvaatimusta koulutuksen osalta. Yhteenveto hakijoista on päätöksen liitteenä. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin Antti Mäkinen, ********** Asukas- ja yrityspalvelupäällikkö Markku Leijo haastatteli hakijat 4. ja 5.9.2018 yhdessä asiakkuusjohtaja Pekka Henttosen ja HR-asiantuntija Marja-Leena Gullsténin kanssa.

Hakemusten ja haastattelujen perusteella psykologiseen henkilöarviointiin kutsuttiin Antti Mäkinen ja ********** Arvioinnin suoritti Psycon Oy 10.-14.9.2018.

**********

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Yksikön päällikkö vastaa yksikön tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Hän johtaa, suunnittelee, seuraa ja valvoo yksikön toimintaa sekä kehittää ja ylläpitää yksikön suorituskykyä ja tuloksellisuutta ja kehittää yksikön toimintaprosesseja kaupungin strategian mukaisesti. Yksikön päällikön tehtävässä korostuvat uudistava työote ja verkostomainen toimintatapa.

Asiakkuusjohtaja katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ja psykologisista henkilöarvioinneista ilmenevien seikkojen perusteella, että Antti Mäkinen on yksikön päällikön virkaan parhaiten soveltuva.

Antti Mäkinen on toiminut lakimiehen tehtävässään menestyksellisesti alueidenkäyttö ja -valvonta -yksikön johdon tukena yksikön prosessien selkeyttämiseen ja sujuvoittamiseen tähdänneessä kehittämisprojektissa projektipäällikkönä.

Yksikön palveluiden muotoilu- sekä taksarakenteen uudistamisen ja uuden tietojärjestelmän mahdollisuuksien hyödyntämisen suunnittelu kehittämisprojektin projektipäällikkönä toivat Mäkiselle vahvaa kokemusta yksiköstä, sen tehtävistä, toimintaympäristöstä ja haasteista samoin kuin yksikön palveluiden kehittämismahdollisuuksista. Hän on luonut yksikön tehtäväkenttään liittyvän laajan verkoston eri kaupunkien kanssa ja osoittanut vahvaa asiakaslähtöistä näkemyksellisyyttä ja uudistavaa työotetta.

Kaupungin kasvaessa ja tiivistyessä yksikön merkitys erilaisten lupien myöntäjänä kaupunkitilan käyttöön kasvaa. Yksikön uusiutumisen jatkaminen entistäkin toimivammaksi, asiakaslähtöisemmäksi ja osallistavammaksi on kaupungin toimivuuden kannalta keskeistä. Antti Mäkisellä on parhaat edellytykset tämän työn jatkamiseen.

Lisätiedot

Pekka Henttonen, asiakkuusjohtaja, puhelin: 310 38479

pekka.henttonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijayhteenveto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Viran muut hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut/Eija Keränen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58230

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566