Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

 

 

 

20.07.2018

 

 

 

 

Asiakkuusjohtaja

 

 

 

 

11 §

Tietopyyntö, asiakirjapyyntö, Linnankatu 2, asukasvalinta

HEL 2018-008102 T 07 01 02

Linnankatu 2 asukasvalintojen esityslistaan liittyvään asiakirjapyyntöön vastaaminen

Päätös

Asiakkuusjohtaja päätti, että Linnankatu 2 asukasvalintojen esityslistaa koskevaa asiakirjaa ei voida luovuttaa, sillä pyydettyä asiakirjaa ei ole olemassa.

Päätöksen perustelut

********** on 10.7.2018 pyytänyt sähköpostitse Linnankatu 2 asukasvalintojen esityslistaa koskevaa asiakirjaa.

Pyydettyä asiakirjaa ei ole olemassa eikä sitä siten ole mahdollista
luovuttaa.

Lisätiedot

Kati Hytönen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 29729

kati.hytonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, julkisuuslaissa tarkoitetut asiat

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Hallintovalitus, julkisuuslaissa tarkoitetut asiat

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58230

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566