Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

 

 

 

01.06.2017

 

 

 

 

Asiakkuusjohtaja

 

 

 

 

4 §

Asiakkuusjohtajan pohjakarttojen hyväksymistä koskevan toimivallan siirtäminen

HEL 2017-006234 T 00 01 00

Päätös

Asiakkuusjohtaja päätti siirtää hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Päätöksen perustelut

Maankäyttö- ja rakennuslain 7. luvun 54 b §:n mukaan kaavoitusmittausta valvoo kunnan viranhaltija. Kaavoitusmittauksen valvojan on oltava tehtävään soveltuvan maanmittauksen tutkinnon suorittanut diplomi-insinööri, insinööri tai teknikko. Kaupunkimittauspalvelut huolehtii kaavojen pohjakarttojen tuotannosta ja ehdotetuilla viranhaltijoilla on edellä mainittu pätevyys. Tarkoituksena on, että päätöksenteko tapahtuisi toiminnallisesti tarkoituksenmukaisella tasolla.

Lisätiedot

Heikki Laaksonen, kaupungingeodeetti, puhelin: 310 31894

heikki.laaksonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

 

 

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi