Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

 

 

 

01.06.2017

 

 

 

 

Asiakkuusjohtaja

 

 

 

 

2 §

Kaupungingeodeetin sijaisten määrääminen 1.6.2017 alkaen

HEL 2017-006409 T 00 01 00

Päätös

Asiakkuusjohtaja päätti, että kaupungingeodeetin sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

  1. kiinteistönmuodostus -yksikön päällikkö
  2. kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikkö
  3. maastomittaus -yksikön päällikkö
  4. kiinteistötoimitukset -tiimin päällikkö
  5. kulloinkin saapuvilla oleva virassa vanhin kaupunkimittauspalvelun kiinteistöinsinööri

Lisäksi asiakkuusjohtaja päätti todeta, että edellä mainittujen yksikön päälliköiden ollessa estyneinä, palvelun päällikön sijaisena toimii asiakkuusjohtajan määräämä henkilö.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön 7 luvun mukaan palvelukokonaisuuksien johtajat päättävät palveluiden päälliköiden sijaisuusjärjestelyistä/hallintojohtaja päättää hallinnon palveluiden päälliköiden sijaisuusjärjestelyistä.

Lisätiedot

Pekka Henttonen, asiakkuusjohtaja, puhelin: 310 38479

pekka.henttonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

 

Asiakkuusjohtaja

 

Kaupungingeodeetti

 

Kaupungingeodeetin sijaiset

 

Päätöksenteon tuki

 

Talous- ja suunnittelupalvelut

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

 

 

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi