Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

 

 

 

01.06.2017

 

 

 

 

Asiakkuusjohtaja

 

 

 

 

19 §

Asiakkuusjohtajan johdoista, laitteista ja rakenteista sopimiseen liittyvän toimivallan siirtäminen

HEL 2017-006227 T 00 01 00

Päätös

Asiakkuusjohtaja päätti siirtää hallintosäännön 16 luvun 8 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaisen toimivaltansa päättää maankäyttö- ja rakennuslain 161, 161 a ja 163 §:ssä sekä tietoyhteiskuntakaaren 229 §:ssä tarkoitetusta sopimisesta sekä muiden pysyväisluonteisten rakenteiden ja laitteiden sijoittamisesta sopimisesta kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden alueiden käyttö ja -valvontayksikön yksikön päällikölle.

Päätöksen perustelut

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti yhdyskuntateknisten laitteiden, veden ojittamiseen liittyvien laitteiden ja muiden vähäisten laitteiden sijoittamiseen toisen alueelle sovitaan alueen omistajan tai haltijan kanssa. Samoin säädetään tietoyhteiskuntakaaren 229 §:ssä telekaapelin, tukiaseman ja radiomaston sekä näihin liittyvän vähäisen laitteen sijoittamisen osalta. Lisäksi on mahdollista sopia myös muunlaisten yksityisten rakenteiden sijoittamisesta kaupunkiympäristön toimialan hallinnassa oleville alueille.

Edellä kuvattu toimivalta kaupunkiympäristön toimialan hallinnassa olevien alueiden osalta on tarkoituksenmukaista siirtää alueiden käyttö ja -valvontayksikön yksikön päällikölle. Ehdotettu toimivallan siirto vastaa nykytilannetta, ja tarkoituksena on, että päätöksenteko tapahtuisi toiminnallisesti tarkoituksenmukaisella tasolla. Vuositasolla tehtävien sopimusten määrä on suuri.

Lisätiedot

Suvi Kokkonen, lakimies, puhelin: 310 39952

suvi.kokkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

 

 

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi