Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (6)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

 

 

Ympäristöpalvelut

21.07.2021

 

Ympäristöseuranta ja valvonta

 

 

Yksikön päällikkö

 

 

 

 

136 §

Päätös Ilona Studios Oy:n meluilmoituksesta koskien tukiseinä-, louhinta-, paalutus- ja purkutöitä osoitteessa Narinkka 2, Kamppi

HEL 2021-007810 T 11 01 00 02

Päätös

Ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön päällikkö päätti hyväksyä Ilona Studios Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen, joka koskee Kino Helsinki -rakennushankkeen tukiseinä-, louhinta-, paalutus- ja purkutöitä 1.8.2021 - 31.6.2022 osoitteessa Narinkka 2, ilmoituksessa esitetyllä tavalla sekä seuraavin määräyksin:

 1. Tukiseinä-, louhinta-, paalutus- ja purkutöitä saa tehdä ilmoituksen mukaisesti arkisin maanantaista perjantaihin kello 7.00 - 22.00 ja lauantaisin kello 7.00 - 18.00.
   
 2. Melu- ja tärinähaittojen riittävästä torjunnasta pitää sopia ennakkoon työkohteen lähiympäristössä sijaitsevien hoitolaitosten (Lääkärikeskus Aava/Aava sairaala, HYKS Lastenkirurgia ja Terveystalo Kamppi) kanssa neuvottelemalla. Melu ja tärinä eivät saa vaarantaa potilasturvallisuutta.
   
 3. Työtä koskeva tiedote on jaettava vähintään kaikkiin niihin rakennuksiin, jotka sijaitsevat alle 100 metrin etäisyydellä työmaalta. Tiedote pitää toimittaa myös isännöitsijöille. Asuinrakennuksissa tiedote pitää jakaa vähintään jokaiseen porraskäytävään, mutta mieluiten jokaiseen asuinhuoneistoon. Tiedotteesta on käytävä ilmi työn kokonaiskesto, päivittäinen työaika sekä työn suorittajan ja työn tilaajan yhteystiedot.

  Tiedote tulee jakaa hyvissä ajoin ennen ilmoitetun työn aloittamista ja uudestaan ajantasaisena kahden kuukauden välein ilmoitetun työn päättymiseen asti. 
   
 4. Purkutyössä käytettävät koneet ja laitteet on varustettava kastelu- tai pölynkeräyslaitteistolla tai työkohteen ympärille on rakennettava tiivis suojarakennelma pölyn leviämisen estämiseksi.
   
 5. Louhintaporauslaitteet on varustettava pölynkeräyslaitteistolla, jonka on oltava aina käytössä kun työtä tehdään. Pölynkeräintä ei saa tyhjentää räjäytyspaikalle eikä louheen sekaan.
   
 6. Työmaan ajoväylien pölyäminen on estettävä esimerkiksi suolaliuoksella, ja katualueille levinnyt maa-aines on pestävä pois pölyämisen estämiseksi. Pölyävät kuormat on kasteltava tai peiteltävä.
   
 7. Siirrettävä polttoainesäiliö on sijoitettava tiiviille alustalle, ellei säiliö ole rakenteeltaan valuma-altaallinen, kaksoispohjainen tai -vaippainen tai sijoitettu katettuun suoja-altaaseen. Säiliö on sijoitettava siten, että polttoaineet eivät pääse vahinkotilanteessa viemäriin tai vesistöön. Tankkauspaikoilla on oltava imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen keräämistä ja säilyttämistä varten.
   
 8. Työmaalta poistettavat vedet tulee esikäsitellä ja johtaa siten, ettei niistä aiheudu vesistön tai muun ympäristön pilaantumisen vaaraa tai haittaa rakennetun ympäristön rakenteille, kuten viemäreille, kaivoille, pumpuille, kaduille tai puistoille. Vesien käsittelyssä tulee noudattaa tämän päätöksen liitteenä olevaa työmaavesiohjetta.

  Työmaavesiä ei saa johtaa yleiseen hule-, jäte- tai sekavesiviemäriin ilman Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän (HSY, vesihuolto, puhelin (09) 1561 2110) kanssa tehtyä kirjallista sopimusta.

Käsittelymaksu

Ilmoituksen käsittelystä peritään 520,00 euron maksu (Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 12.4.2019, 91 §). Lasku toimitetaan ilmoittajalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Päätöksen perustelut

Ilmoituksen mukainen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain 122 §:n edellytykset, kun otetaan huomioon ilmoituksessa annetut selvitykset ja päätökseen sisältyvät määräykset.

Määräysten perustelut

 1. Päivittäisen työajan rajoittaminen on tarpeen, jotta työstä ei aiheutuisi kohtuutonta haittaa lähiympäristön asukkaille tai hotellien toiminnalle. 
   
 2. Riittävistä melun- ja tärinäntorjuntatoimenpiteistä sopiminen erityisen herkkien kohteiden kanssa etukäteen on tarpeen, jotta työstä ei aiheutuisi kohtuutonta haittaa niiden toiminnalle. Määräystä annettaessa on otettu huomioon Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 17 §.
   
 3. Tiedottamisella voidaan vähennetään työstä aiheutuvaa melu- ja tärinähaitta, kun asukkaat ja muut häiriytyvät kohteet voivat varautua ennakolta tulevaan haittaan. Määräystä annettaessa on otettu huomioon ympäristönsuojelumääräysten 17 §.
   
 4. Määräys on tarpeen, jotta purkutöiden aiheuttama pölyhaitta olisi mahdollisimman vähäinen. Määräystä annettaessa on otettu huomioon ympäristönsuojelumääräysten 19 §.
   
 5. Määräys on tarpeen, jotta kivipölyä leviäisi ympäristöön mahdollisimman vähän. Määräystä annettaessa on otettu huomioon ympäristönsuojelumääräysten 20 §.
   
 6. Määräys on tarpeen, jotta työmaan liikenteen aiheuttama pölyhaitta olisi mahdollisimman vähäinen. Määräystä annettaessa on otettu huomioon ympäristönsuojelumääräysten 19 §.
   
 7. Määräys on tarpeen, jotta polttoaineiden käsittelystä ei aiheutuisi ympäristön pilaantumista. Määräystä annettaessa on otettu huomioon ympäristönsuojelumääräysten 11 §.
   
 8. Määräys on tarpeen, jotta työmaavesistä ei aiheutuisi ympäristön pilaantumista. Määräystä annettaessa on otettu huomioon ympäristönsuojelumääräysten 4 §.

Ilmoituksen tekijä

Ilona Studios Oy, c/o Vilhunen, Kymintie 18, 00560 Helsinki

Y-tunnus: 2908542-3

**********

Ilmoituksen sisältö

Ilmoitus koskee Kino Helsinki -rakennushankkeen tukiseinä-, louhinta-, paalutus- ja purkutöitä 1.8.2021 - 31.6.2022 osoitteessa Narinkka 2. Työmaan sijainti on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1. Työmaan sijainti.

Päivittäiset työajat ovat seuraavat:

        Tukiseinäasennukset (pontitus) maanantaista perjantaihin kello 7.00 - 19.00

        Louhintatyöt maanantaista perjantaihin kello 7.00 - 21.00, räjäytyksiä kello 22.00 asti

        Pora- ja suihkupaalutus maanantaista perjantaihin kello 7.00 - 21.00

        Purkutyöt maanantaista perjantaihin kello 7.00 - 19.00. Rakennuksen sisäpuoliset purkutyöt maanantaista perjantaihin kello 7.00 - 21.00 ja lauantaisin kello 7.00 - 18.00

        Tarvittaessa kaikkia töitä tehdään myös lauantaisin kello 7.00 - 18.00

Melupäästöt aiheutuvat ilmoituksen mukaan poravaunuista (2 - 3 kpl), hydraulisesta iskuvasarasta, kuljetuskalustosta, pontituksesta, purkurobotista, kiilauskalustosta, räjäytyksistä ja suihkupaalutuksesta. Poravaunun äänitehotaso (LWA) on 123  - 126 dB, hydraulisen iskuvasaran 116 - 119 dB, kuljetuskaluston 108 - 110 dB, pontituksen noin 106 dB ja purkurobotin 92 - 94 dB. Poravaunujen toiminta-aika on noin 50 % työajasta. Hydraulista iskuvasaraa käytetään tarvittaessa purkutyössä.

Melulle ja tärinälle altistuvat työmaan lähiympäristössä muun muassa Amos Rex -taidemuseo, Lasipalatsin liikerakennus, hotelli Scandic Simonkenttä ja Kampin kappeli. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 75 metrin etäisyydellä osoitteessa Simonkatu 10. Lääkärikeskus Aava / Aava sairaala, HYKS Lastenkirurgia ja Terveystalo Kamppi sijaitsevat 150 - 180 metrin etäisyydellä louhintakohteesta. Metrotunneli sijaitsee louhintakohteen alapuolella. Ilmoituksessa ei ole esitetty arviota työn vaikutuksesta häiriytyvien kohteiden melutasoon.

Melun- ja tärinäntorjuntatoimenpiteinä ilmoituksessa todetaan, että työstä tiedotetaan louhintakohteesta 150 metrin säteellä sijaitseviin kiinteistöihin jaettavilla asuinhuoneisto- ja porraskäytäväkohtaisilla tiedotteilla sekä sähköpostitse kiinteistöjen isännöitsijöille.

Ilmoituksen käsittely

Ilmoitus on saapunut Helsingin kaupungin kirjaamoon 24.6.2021.

Ilmoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja, ilmoituksen vireilläolosta ei ole ilmoitettu eikä asianosaisia ole kuultu, koska ilmoitetun toiminnan ei voida katsoa ympäristönsuojelulain 121 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti vaikuttavan yleisiin ja yksityisiin etuihin, kun otetaan huomioon toiminnan ajankohta ja kesto sekä asianosaisten etua suojaavat ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön päällikön ratkaisuun sisältyvät määräykset.

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 118, 121, 122, 190, 200 ja 205 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 26 §

Päätöksen antaminen ja voimassaolo

Päätöksestä kuulutetaan julkisesti Helsingin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/julkaisut-ja-aineistot/ilmoitukset/. Päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. Päätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen, mikäli päätöksestä ei valiteta. Valitusaika on nähtävillä kuulutuksessa.

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää (YSL 200 §).

Lisätiedot

Harri Pasanen, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 32013

harri.pasanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Työmaavesiohje

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, YSL ilmoituspäätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ilona Studios Oy

Hallintovalitus, YSL ilmoituspäätös
Liite 1

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, YSL ilmoituspäätös

Helsingin poliisilaitos

 

Rakennusvalvontapalvelut

 

Ympäristöpalvelut

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58235

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566