Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (7)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

 

 

Ympäristöpalvelut

04.06.2021

 

Ympäristöseuranta ja valvonta

 

 

Yksikön päällikkö

 

 

 

 

95 §

Päätös YIT Suomi Oy:n meluilmoituksesta koskien louhintaa ja purkutyötä osoitteessa Tehtaankatu 15-17, Ullanlinna

HEL 2021-004557 T 11 01 00 02

Päätös

Ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön päällikkö päätti hyväksyä YIT Suomi Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen, joka koskee louhintaa ja purkutyötä 12.5.2021 - 12.9.2022 osoitteessa Tehtaankatu 15-17, ilmoituksessa esitetyllä tavalla sekä seuraavin määräyksin. Tämä päätös korvaa ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön päällikön tekemän päätöksen HEL 2021-004557 (76§).

 1. Asukkaiden yöunta häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttö on kiellettyä yöaikaan kello 22.00 - 7.00.

  Viemäreiden katuliittymiin liittyviä töitä saa tehdä maanantaista perjantaihin klo 22.00-7.00, jos se on liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden tai muun perustellun syyn takia välttämätöntä.

  Välttämättömiä yötöitä saa tehdä enintään kahtena yönä seitsemän vuorokauden aikana.
   
 2. Louhinta (poraus, räjäytys, piikkaus ja louheen siirto), piikkaus ja purkutyö purkurobotilla ovat sallittuja maanantaista perjantaihin klo 7.00 - 18.00.

  Tavanomaista melua aiheuttavaa rakennus- ja purkutyötä saatehdämyös lauantaisin klo 8.00-16.00

  Louhintaa ei saa tehdä ja purkurobottia ei saa käyttää viikonloppuisin.

  Työtä ei saa tehdä sunnuntaisin eikä yleisinä juhlapäivinä.
   
 3. Jos työkohteen etäisyys lähimpään asuinhuoneistoon on 10 metriä tai sen alle, erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavaa laitetta saa käyttää vain arkisin maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 18.00.

  Niihin asuinhuoneistoihin, jotka sijaitsevat alle 10 metrin etäisyydellä työkohteesta, tulee jakaa kuulosuojaimet asukkaiden niitä halutessa. Kuulosuojainten saatavilla olosta tulee olla maininta asukkaille jaettavassa tiedotteessa.
   
 4. Työtä koskeva tiedote on jaettava vähintään viikkoa (7 päivää) ennen työn aloittamista 100 metrin säteellä työmaasta sijaitseviin rakennuksiin (kuvan 1 mukaisesti ) ja uudelleen kuukauden välein työn päättymiseen asti.

  Asuinrakennuksissa tiedote on jaettava jokaiseen asuinhuoneistoon.

  Lisäksi tiedote on jaettava alueen asukasyhdistyksille (Eteläiset kaupunginosat - Södra Stadsdelarna ja Punavuoriseura).

  Tiedotteesta on käytävä ilmi työn kesto, päivittäinen työaika sekä urakoitsijan ja työn tilaajan yhteystiedot.
   
 5. Toiminnanharjoittajan on sovittava riittävästä melun- ja tärinän torjunnasta neuvottelemalla Eiran sairaalan ja päiväkoti Onnelan kanssa.
   
 6. Porauslaitteet on varustettava pölynkeräyslaitteistolla, jonka on oltava aina käytössä, kun työtä tehdään. Pölynkeräintä ei saatyhjentää räjäytyspaikalle eikä louheen sekaan.
   
 7. Työmaan ajoväylien pölyäminen on estettävä esimerkiksi tarkoituksenmukaisella pölynsidonta-aineella. Katualueille levinnyt maa-aines on pestävä pois pölyämisen estämiseksi. Kuljetettaessa pölyäviä kuormia työmaan ulkopuolelle kuormien on oltava peitettyjä tai kasteltuja.
   
 8. Siirrettävä polttoainesäiliö on sijoitettava tiiviille alustalle, ellei säiliö ole rakenteeltaan valuma-altaallinen, kaksoispohjainen tai -vaippainen tai sijoitettu katettuun suoja-altaaseen. Säiliö on sijoitettava siten, että polttoaineet eivät pääse vahinkotilanteessa viemäriin tai vesistöön. Tankkauspaikoilla on oltava imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen keräämistä ja säilyttämistä varten.
   
 9. Työmaalta poistettavat vedet tulee esikäsitellä ja johtaa siten, ettei niistä aiheudu vesistön tai muun ympäristön pilaantumisen vaaraa tai haittaa rakennetun ympäristön rakenteille, kuten viemäreille, kaivoille, pumpuille, kaduille tai puistoille. Vesien käsittelyssä tulee noudattaa tämän päätöksen liitteenä olevaa työmaavesiohjetta.

  Työmaavesiä ei saa johtaa yleiseen hule-, jäte- tai sekavesiviemäriin ilman Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän (HSY, vesihuolto, puhelin (09) 1561 2110) kanssa tehtyä kirjallista sopimusta.

Kuva 1. Työmaa-alue on merkitty karttaan harmaalla. Tiedotusalue on rajattu karttaan sinisellä.

Käsittelymaksu

Ilmoituksen käsittelystä peritään 260,00 euron alennettu maksu ilmoituksen teknisluonteisen muutoksen vuoksi (Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 12.4.2019, 91 §). Lasku toimitetaan ilmoittajalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Päätöksen perustelut

Ilmoituksen mukainen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain 122 §:n edellytykset, kun otetaan huomioon ilmoituksessa annetut selvitykset ja päätökseen sisältyvät määräykset.

Määräysten perustelut

 1. Määräys on tarpeen, jotta melusta tai tärinästä ei aiheutuisi asukkaille kohtuutonta haittaa. Päiväaikaisen melun osalta asukkailta odotetaan suurta kärsivällisyyttä, minkä vuoksi on tärkeää, että asukkaat voivat levätä yöllä melun häiritsemättä. Määräystä annettaessa on huomioitu Helsingin kaupungin  ympäristönsuojelumääräysten 22 §.
   
 2. Päivittäisen työajan rajoittaminen on tarpeen, jotta melusta ei aiheutuisi alueen asukkaille kohtuutonta häiriötä.
   
 3. Määräys on tarpeen, jotta asukkaat voivat oleilla kotona myös meluisimpien työvaiheiden aikana. Määräystä annettaessa on otettu huomioon, että työn aiheuttama melutaso voi olla asuinhuoneistoissa poikkeuksellisen korkea.
   
 4. Tiedottamisella vähennetään työstä naapureille aiheutuvaa haittaa tai häiriötä. Tiedote tulee jakaa asuinrakennuksissa huoneistokohtaisesti, koska kyseessä on pitkäkestoinen työ, jota tehdään myös ilta-aikaan ja viikonloppuisin. Tiedottamisen avulla asukkaat ja muut häiriytyvät kohteet voivat varautua ennakolta tulevaan meluhaittaan. Määräystä annettaessa on otettu huomioon Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 17 §.
   
 5. Neuvottelemalla erityisen herkkien kohteiden kanssa ehkäistään melusta mahdollisesti aiheutuvia kohtuuttomia haittoja.
   
 6. Määräys on tarpeen, jotta porauspölyä leviäisi ympäristöön mahdollisimman vähän. Määräystä annettaessa on otettu huomioon ympäristönsuojelumääräysten 20 §.
   
 7. Määräys on tarpeen, jotta työmaan liikenteen aiheuttama pölyhaitta olisi mahdollisimman vähäinen. Määräystä  annettaessa on huomioitu Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 19 §.
   
 8. Määräys on tarpeen, jotta polttoaineiden käsittelystä ei aiheutuisi ympäristön pilaantumista. Määräystä annettaessa on huomioitu Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 11 §.
   
 9. Määräys on tarpeen, jotta työmaavesistä ei aiheutuisi ympäristön pilaantumista. Määräystä annettaessa on otettu huomioon Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 4 §.

Ilmoituksen tekijä

YIT Suomi Oy, PL 36, 00621 Helsinki

Y-tunnus 1565583-5

**********

Ilmoituksen sisältö

Ilmoitus koskee louhintaa ja purkutyötä 12.5.2021 - 12.9.2022 osoitteessa Tehtaankatu 15-17.  Työmaan viikoittainen työaika on maanantaista perjantaihin klo 7.00 - 18.00 ja yksittäisinä viikonloppuina lauantaisin ja sunnuntaisin 8.00-16.00.

Toiminnasta aiheutuva A-taajuuspainotettu keskiäänitaso (LAeq) on ilmoituksen mukaan 10 metrin etäisyydellä melulähteestä 86-110 dB.

Ilmoituksen mukaan toiminnassa käytetään purkurobottia ja käsipiikkausta, poravaunua, räjäytyksiä ja käsipaineilmaporaa.

Ilmoituksen mukaan meluavaa louhinnan vaativaa poraustyötä suoritetaan rakennuksen kellarissa ja vähäisessä määrin ulkopuolella talon seinustalla. Julkisivun rappaus poistetaan piikkaamalla. Purkutyöt ja louhinta tehdään jaksottaisesti. Rakennustöitä saatetaan tehdä yksittäisinä viikonloppuina. Muita vähemmän melua aiheuttavia rakennustöitä tehdään koko työmaan ajan.

Ilmoituksen liitteen mukaan kohteen lähialueelle on tehty riskikartoitus lähellä sijaitsevista kiinteistöistä ja laitteista.

Ilmoituksen mukaan toiminnasta tiedotetaan naapurikiinteistöjä porraskäytäväkohtaisesti.

Ilmoituksen mukaan meluntorjuntatoimenpiteitä ovat: Ikkunat ja ovet kiinni purkutöiden aikana. Asianmukaiset normaalit louhintatyön suojaukset (mm. täkkäys eli louhittavan alueen /räjäytysalueen suojaus peitematoilla). Louhinta tehdään joko ilman räjähdysaineita tai käyttäen pieniä panostuksia kerrallaan. Louhinnan tuottama melu lyhytkestoista ja se suoritetaan arkipäivinä normaalina työaikana.

Ilmoituksen mukaan melutilannetta seurataan urakoitsijoiden omavalvonnalla.

Ilmoituksen täydennyksen mukaan työmaalla tehdään töitä lauantaisin ja mahdollisesti myös sunnuntaisin pääsääntöisesti sisätiloissa, käsityökaluja käyttäen, poraus ja piikkaus. Yksittäisinä viikonloppuina, lauantaisin ja sunnuntaisin voidaan joutua erikoistilanteissa tekemään töitä julkisivulla tai pihalla, käsityökoneita käyttäen.

Lisäksi viranomaiset todennäköisesti tulevat edellyttämään viemäreiden katuliittymät tehtävän viikonloppuna ja ilta- ja yöaikaan. Toki se ei ole erityisen meluavaa työtä. (kaivinkone).

Työmaan lähellä sijaitsee Eiran sairaala, jonne on oltu rakennuttajan toimesta yhteydessä ja myöhemmin ovat uudestaan. Leikkipuisto ja päiväkoti on myös alueella, mutta ei niin lähellä että olisimme sinne olleet yhteydessä.

Ilmoituksen aiempi käsittely

Ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön päällikön on tehnyt aiemmasta ilmoituksesta päätöksen 5.3.2021 HEL 2021-004557 (76 §).

Ilmoituksen käsittely

Muutospyyntö on saapunut Helsingin kaupungin kirjaamoon 1.6.2021.

Ilmoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja, ilmoituksen vireilläolosta ei ole ilmoitettu eikä asianosaisia ole kuultu, koska ilmoitetun toiminnan ei voida katsoa ympäristönsuojelulain 121 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti vaikuttavan yleisiin ja yksityisiin etuihin, kun otetaan huomioon toiminnan ajankohta, kesto ja vaikutus ympäristön melutasoon sekä asianosaisten etua suojaavat ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön päällikön ratkaisuun sisältyvät määräykset.

Sovelletut säädökset

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 118, 121, 122, 190, 200 ja 205 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 26 §

Päätöksen tiedoksianto ja voimassaolo

Päätöksestä kuulutetaan julkisesti Helsingin kaupungin internetsivulla, osoitteessa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/julkaisut-ja-aineistot/ilmoitukset/

Päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. Päätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen, mikäli päätöksestä ei valiteta. Valitusaika on nähtävillä kuulutuksessa.

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää (YSL 200 §).

Lisätiedot

Carita Kuparinen, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 25927

carita.kuparinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin työmaavesiohje

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, YSL ilmoituspäätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

YIT Suomi Oy

Hallintovalitus, YSL ilmoituspäätös
Liite 1

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, YSL ilmoituspäätös

Helsingin poliisilaitos

 

Rakennusvalvontapalvelut

 

Ympäristönseuranta- ja -valvontayksikkö

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58235

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566