Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (4)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

 

 

Ympäristöpalvelut

28.10.2019

 

Ympäristöterveysyksikkö

 

 

Yksikön päällikkö

 

 

 

 

36 §

Päätös Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Lallukankuja 1

HEL 2019-001084 T 11 02 04

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti määrätä tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuokranmääritysyksikön 2680 huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistoterasseille maan tasossa, huoneistokohtaisille kattoterasseille ja huoneistoon kuuluville huoneistopihoille.

Päätöksen voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätökseen velvoitetut

Ympäristöterveysyksikön päällikön antama määräys annetaan osoitteessa Lallukankuja 1, 00920 Helsinki, kaikkien huoneistojen haltijoille. Huoneiston haltija vastaa siitä, että hänen huoneistossaan noudatetaan ympäristöterveysyksikön päällikön antamaa määräystä.

Hakemus

Hakemus on saapunut viranomaiselle 22.1.2019. Helsingin kaupungin asunnot Oy on täydentänyt hakemusta 6.8.2019.

Hakemuksen tekijä

Helsingin kaupungin asunnot Oy
Y-tunnus 2379058-6

Hakemuksen sisältö

Hakemus koskee Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tupakointikiellon hakemista kaikille huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistoterasseille maan tasossa, huoneistokohtaisille kattoterasseille ja huoneistoon kuuluville huoneistopihoille osoitteessa Lallukankuja 1, 00920 Helsinki.

Kuuleminen

Helsingin kaupungin asunnot Oy on kuullut huoneistojen haltijoita tupakkalain 79 §:n mukaisesti. Hakijan kuulemisessa 31 vastaajaa kannatti ja 41 vastaajaa vastusti tupakointikieltoa. Vastauksista ilmenee, että tupakointi on yleistä asuntoyhteisössä ja monet asukkaat kärsivät tupakansavun aiheuttamasta haitasta. Vastanneista merkittävä osa kuitenkin vastustaa tupakointikieltoa.

Vastineissa todettiin mm., ettei tontilla ole paljon tilaa tupakointipaikalle. Moni vastustajista kokee tupakointikiellon syrjivän tupakoitsijoita ja aiheuttavan haittaa sekä omalle että yleiselle viihtyvyydelle. Tupakoitsijat arvelevat tupakoinnin siirtyvän muualle, mistä aiheutuu heidän mukaansa pihan epäsiisteyttä, haittaa ja häiriötä, kun tupakointi lisää liikkumista porraskäytävässä.

Ympäristöpalvelut on kuullut hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti kaikkia tilojen haltijoita (omistaja/vuokraoikeuden tai muun vastaavan perusteella tiloja hallitseva). Kuulemisesta on ilmoitettu Virallisessa lehdessä 65/23.8.2019. Kuuleminen järjestettiin yleistiedoksiantona, koska kuultavia oli yli 30. Ympäristöpalveluiden kuulemiseen tuli yhdeksän vastinetta, joista kahdeksan kielteistä ja yksi puoltava. Kaikki mielipiteet olivat laajasti perusteltuja ja esittäjät olivat tuoneet kantansa esille myös yhtiön kuulemisessa.

Tupakointikieltoa vastustaneiden kannanotoissa nousee esille mm. huoli tupakointipaikasta (tupakointipaikan järjestäminen, sijainti, siivous, kulkeminen ulos tupakalle), asukkaiden yhdenvertaisuudesta ja tupakoitsijoiden oikeuksista.

Päätöksen perustelut

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa mainittuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Asuntoyhteisön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa ei saa lain mukaan tupakoida. Asuntoyhtiö saa itse kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueilla ja yhteisillä parvekkeilla (Tupakkalaki 78 §).

Valtioneuvoston tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön antaman asetuksen (601/2016) 4 a §:ssä on säädetty siitä, mitä selvityksiä ja liitteitä asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevassa hakemuksessa on oltava. Helsingin kaupungin asunnot Oy on toimittanut tupakointikiellon määräämiseksi tarvittavat selvitykset.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on 18.5.2018 (100 §) siirtänyt toimivaltansa kyseisten päätösten tekemisestä ympäristöterveysyksikön päällikölle 1.6.2018 alkaen.

Rakennus on 1-5 -kerroksinen vuonna 2014 valmistunut betoni-elementtitalo. Rakennuksessa on huoneistokohtainen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Tuloilma otetaan katolta. Huoneistoparvekkeet ja -terassit ovat pystylinjassa ja pääosin vierekkäin. Joihinkin huoneistoihin kuuluu huoneistopiha, missä on aita tai pensas rajaamassa nurmikkoalueen huoneistopihaksi.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuokranmääritysyksikön 2680 huoneistoihin kuuluvat parvekkeet, huoneistoterassit maan tasossa, huoneistokohtaiset kattoterassit ja huoneistoon kuuluvat pihat sijaitsevat niin, että tupakansavun on mahdollista kulkeutua parvekkeilta, terasseilta ja huoneistopihoilta toisille. Tupakansavun on mahdollista kulkeutua sisään huoneistoon silloin, kun parvekkeen tai terassin ovea avataan tai ikkunan kautta tuuletetaan. Parvekelasitukset eivät estä savun kulkeutumista, eikä voida olettaa, että parvekelasituksia pidettäisiin koko ajan kiinni. Tupakointikiellon määräämistä huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistoterasseille maan tasossa, huoneistokohtaisille kattoterasseille ja huoneistoon kuuluville pihoille voidaan pitää perusteltuna.

Sovelletut säännökset

Tupakkalaki (549/2016) 79, 90 ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tupakointikieltohakemus, täydennys tupakointikieltohakemukseen 6.8.2019, julkisivupiirustukset, asukasluettelo, yhtiön kuulemiskirje, vastineet yhtiön kuulemiseen, viranomaisen kuulemiskirje, viranomaisen ilmoitus kuulemisesta, asukkaiden vastineet viranomaisen kuulemiseen.

Hakemuksen käsittelymaksu

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan vahvistaman taksan (ympäristö- ja lupajaosto 24.11.2017, 85 §) perusteella hakemuksen käsittelystä peritään 1055,87 euron maksu. Lasku toimitetaan hakijalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi hakijalle saantitodistusta vastaan ja tilojen haltijoille yleistiedoksiantona Virallisessa lehdessä, koska vastaanottajia on yli 30.

Lisätiedot

Jaana Pennanen, va. ympäristötarkastaja, puhelin: 310 22560

jaana.pennanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tupakkalain mukainen päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Hallintovalitus, tupakkalain mukainen päätös

Tiedoksi

Ympäristöterveysyksikkö

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58235

Viikinkaari 2 A

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 79

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566