Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (4)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

 

 

Ympäristöpalvelut

22.08.2019

 

Ympäristöterveysyksikkö

 

 

Yksikön päällikkö

 

 

 

 

32 §

Päätös Helsingin kaupungin asunnot Oy vuokranmääritysyksikön 1710 tupakointikieltohakemukseen

HEL 2018-012257 T 11 02 04

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti määrätä tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon Helsingin kaupungin asunnot Oy vuokranmääritysyksikön 1710 kaikkien asuinhuoneistojen sisätiloille.

Päätöksen voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätökseen velvoitetut

Ympäristöterveysyksikön päällikön antama määräys annetaan osoitteissa Pohjolankatu 6-12, 22-30, Sampsantie 38, Tapiolantie 1-7 (Osmontie 33), 19-27, Joukolantie 22, 00610 Helsinki, kaikkien huoneistojen haltijoille. Huoneiston haltija vastaa siitä, että hänen huoneistossaan noudatetaan ympäristöterveysyksikön päällikön antamaa määräystä.

Hakemus

Hakemus on saapunut viranomaiselle 19.11.2018.

Hakemuksen tekijä

Helsingin kaupungin asunnot Oy
Y-tunnus 2379058-6

Hakemuksen sisältö

Hakemus koskee Helsingin kaupungin asunnot Oy vuokranmääritysyksikön 1710 tupakointikiellon hakemista kaikkien asuinhuoneistojen sisätiloille osoitteissa Pohjolankatu 6-12, 22-30, Sampsantie 38, Tapiolantie 1-7 (Osmontie 33), 19-27 ja Joukolantie 22, 00610 Helsinki.

Kuuleminen

Helsingin kaupungin asunnot Oy on kuullut huoneistojen haltijoita tupakkalain 79 §:n mukaisesti. Asuntoja on yhteensä 73 kappaletta. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 25 asukasta. Kyselyyn vastanneista asukkaista 84 prosenttia kannatti tupakointikieltoa sisätiloissa. Tupakointikieltoa vastustavat perustelivat kantaansa tupakan ostamisen laillisuudella, henkilökohtaisilla syillä, voimassa olevalla vuokrasopimuksella ja vetoamalla pitkään jatkuneeseen asumiseen samassa paikassa.

Ympäristöpalvelut on kuullut hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti kaikkia tilojen haltijoita (omistaja/vuokraoikeuden tai muun vastaavan perusteella tiloja hallitseva). Kuulemisesta on ilmoitettu Virallisessa lehdessä 51/5.7.2019. Kuuleminen järjestettiin yleistiedoksiantona, koska kuultavia oli yli 30. Ympäristöpalveluiden kuulemiseen tuli yksi vastine, joka oli tupakointikieltoa puoltava.

Päätöksen perustelut

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa mainittuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin. Tupakointikielto saadaan määrätä asuinhuoneiston asuintilaan vain, jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä ja asuintilan haltijalle on ennen kiellon määräämistä varattu mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään.

Valtioneuvoston tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön antaman asetuksen (601/2016) 4 a §:ssä on säädetty siitä, mitä selvityksiä ja liitteitä asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevassa hakemuksessa on oltava. Hakija on toimittanut ympäristöpalveluille tupakointikiellon määräämiseksi tarvittavat selvitykset.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on 18.5.2018 (100 §) siirtänyt toimivaltansa kyseisten päätösten tekemisestä ympäristöterveysyksikön päällikölle 1.6.2018 alkaen.

Helsingin kaupungin asunnot Oy vuokranmääritysyksikkö 1710 sijaitsee Puu-Käpylän asuinalueella. Päätös koskee yhteensä kahtakymmentä asumiskäytössä olevaa rakennusta. Rakennukset ovat 1920-luvulla rakennettuja ja vuonna 2008 peruskorjattuja kaksikerroksisia pienkerrostaloja. Rakennusten ulkoseinät ja välipohjat ovat puurakenteiset. Rakennuksissa on seinissä sijaitsevat korvausilmaventtiilit ja painovoimainen poistoilmanvaihto.

Helsingin kaupungin asunnot Oy vuokranmääritysyksikkö 1710 on 26.9.2018 tupakkalain mukaisen kuulemisen yhteydessä tiedottanut asukkaita tupakointikiellon hakemisesta ja on antanut asukkaille tilaisuuden muuttaa tupakointitapojaan tai –paikkojaan niin, ettei tupakansavu kulkeudu huoneistosta muihin tiloihin. Ympäristöpalvelut katsoo, että tällä tiedotteella Helsingin kaupungin asunnot Oy on varannut asukkaille riittävän mahdollisuuden ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään.

Helsingin kaupungin asunnot Oy tilasi tutkimuksen rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijayritykseltä tupakansavun siirtymisen selvittämiseksi. Tutkimuksessa selvitettiin kahden asunnon välisiä ilmayhteyksiä merkkiainetutkimuksen avulla. Selvityksessä ilmeni, että huoneistojen lattian välipohjissa ja sähkökaapin läpiviennissä on ilmavuotoja, joiden kautta tupakansavua pääsee kulkeutumaan rakennuksessa alakerran asukkaan huoneistosta yläkerran asukkaan huoneistoon. Tutkituissa tiloissa ilmavuotojen poistaminen ja hajujen kulkeutumisen ehkäiseminen edellyttäisi korjaustoimenpiteenä lattian, portaikon ja kaikkien läpivientien kokonaisvaltaista tiivistämistä. Selvityksen mukaan hajujen kulkeutumisen estäminen huoneistojen välillä olisi kuitenkin vaikeaa. Selvityksessä arvioitiin, ettei hajujen kulkeutumista huoneistojen välillä voitaisi kohtuullisin toimenpitein estää.  Esitettyjen korjaustoimenpiteiden jälkeenkään hajujen poistumisesta ei tulisi olemaan täyttä varmuutta. Selvityksestä ilmenee, että painovoimaisen ilmanvaihdon vuoksi asuntojen välistä paine-eroa on erittäin vaikea säätää ilmanvaihtoteknisillä ratkaisuilla.

Ympäristöpalvelut katsoo, että kyseisten talojen perusrakenteet ovat riittävässä määrin samanlaiset eikä vastaavaa selvitystä edellytetä kaikkien asuntojen osalta erikseen. Rakenteellisten ilmavuotojen osalta saatua selvitystä voidaan pitää riittävänä. Päällekkäisten ja vierekkäisten tilojen osalta savun leviäminen on tässä tapauksessa todennäköistä, jolloin tupakkalain edellytys kiellon määräämiseksi täyttyy.

Sovelletut säännökset

Tupakkalaki (549/2016) 79, 90 ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tupakointikieltohakemus, asemapiirrokset, pohjakuvat, julkisivukuvat, asukasluettelo, tutkimusseloste, asukkaiden ilmoitukset ja vastineet, viranomaisen kuulemiskirje, viranomaisen ilmoitus kuulemisesta.

Hakemuksen käsittelymaksu

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan vahvistaman taksan (ympäristö- ja lupajaosto 24.11.2017, 85 §) perusteella hakemuksen käsittelystä peritään 1061,84 euron maksu. Lasku toimitetaan hakijalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi hakijalle saantitodistusta vastaan ja tilojen haltijoille yleistiedoksiantona Virallisessa lehdessä, koska vastaanottajia on yli 30.

Lisätiedot

Jaana Pennanen, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 310 22560

jaana.pennanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tupakkalain mukainen päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Hallintovalitus, tupakkalain mukainen päätös

Tiedoksi

Ympäristöterveysyksikkö

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58235

Viikinkaari 2 A

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 79

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566