Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (4)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

 

 

Ympäristöpalvelut

16.08.2019

 

Ympäristöterveysyksikkö

 

 

Yksikön päällikkö

 

 

 

 

30 §

Ympäristöterveysyksikön päällikön päätös asunnon terveyshaittaa aiheuttavasta asiasta osoitteessa Uudenmaankatu 19-21

HEL 2019-008249 T 11 02 02 02

Päätös

Ympäristöpalveluiden tekemän asunnontarkastuksen ja melumittauksen perusteella asunnossa osoitteessa Uudenmaankatu 19-21 C 52 ei ole todettu terveydensuojelulain (763/1994) 1 ja 26 §:n mukaista terveyshaittaa eikä siten lisätutkimuksille tai terveydensuojelulain 27 §:n tai 51 §:n mukaisen määräyksen antamiselle ole perusteita. Ympäristöterveysyksikön päällikkö katsoo, että asian käsittelyn jatkamiselle ympäristöpalveluissa ja määräyksen tai kiellon antamiselle ei siten ole perusteita.

Tausta

Asukas on 24.4.2019 pyytänyt Helsingin kaupungin ympäristöpalveluita tekemään melumittauksia asunnossa ja sen parvekkeella Helsingin eurooppalaisen koulun pihalta tulevan melun aiheuttaman terveyshaitan takia.

Ympäristöpalvelut teki asunnontarkastuksen 22.5.2019, jossa todettiin Helsingin eurooppalaisen koulun pihalta kuuluvan asunnon makuuhuoneeseen selvästi välituntia viettävien lasten ääntä. Tarkastuksen ja tehtyjen mittausten perusteella ympäristöpalvelut ei todennut terveyshaittaa aiheuttavaa olosuhdetta.

Asukas on 3.6.2019 ilmoittanut tyytymättömyytensä tehtyyn tarkastukseen ja mittaukseen sekä pyytänyt valitusoikeuteen liittyvää ohjeistusta.

Kuuleminen

Hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

Ympäristöpalvelut on kuullut 14.6.2019 lähetetyllä kirjeellä asukasta, Helsingin Eurooppalaista koulua sekä Senaattikiinteistöjä.

Asukas on vastineessaan todennut mm., että tehty lyhytkestoinen melumittaus viikon hiljaisimpana hetkenä ei anna kokonaiskuvaa melusta. Melumittaus suhteutettuna ajalle klo 7-22 ja koko viikon ajanjaksoon herättää ihmetystä. Ihmetyttää myös, että piha-aluetta ei koske melumittaus, vaikka piha-alueemme kuuluu lain mukaan kotirauhan piiriin. Ympäristömelusta ja sen vaikutuksista terveyteen on tehty useita tutkimuksia ja todettu, että terveyshaittoja esiintyy jo matalammillakin desibeliarvoilla kuin mitä ympäristöpalvelut käyttää lakiin vedoten. Muilta osin vastineessa ei ollut sellaista lisätietoa, jota ympäristöpalveluilla ei olisi ollut jo tiedossa, ja jolla olisi oleellista merkitystä asian ratkaisun kannalta.

Muut asianosaiset eivät antaneet vastineita.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 2 luvun 10 §:n mukaan Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto toimii, ellei toisin ole määrätty kunnan terveydensuojeluviranomaisena.

Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätöksellään 18.05.2018 hallintosäännön 16 luvun 2 momentin 2 kohdan mukaan toimivaltaansa ympäristöterveysyksikön päällikölle päättää terveydensuojelulain 27 §:n asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyvästä terveyshaitasta.

Terveydensuojelulain 26 §:n mukaan asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa.

Terveydensuojelulain 27 §:n mukaan, jos asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy melua, tärinää, hajua, valoa, mikrobeja, pölyä, savua, liiallista lämpöä tai kylmyyttä taikka kosteutta, säteilyä tai muuta niihin verrattavaa siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, toimenpiteisiin haitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä. Jos haitta aiheutuu asuinhuoneiston tai muun oleskelutilan rakennuksen rakenteista, eristeistä tai rakennuksen omistajan vastuulla olevista perusjärjestelmistä, haitan poistamisesta vastaa rakennuksen omistaja, ellei muualla laissa toisin säädetä. Jos terveyshaitta aiheutuu kuitenkin asunnon tai muun oleskelutilan käytöstä, joka ei ole tavanomaista, terveyshaitan poistamisesta vastaa asunnon tai muun oleskelutilan haltija. Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa sen, jonka vastuulla haitta on, ryhtymään viipymättä tarvittaviin toimenpiteisiin terveyshaitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi.

Mittaukset tehtiin päivällä asukkaan makuuhuoneessa, missä asukas kertoi melun kuuluvan häiritsevimmin. Mittauksen aikana pihalta kuului selvästi välituntia viettävien lasten ääniä. Mittaukset tehtiin Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015), ns. asumisterveysasetuksen mukaisesti. Kyseisen asetuksen mukaan asunnon tai muun oleskelutilan terveydellisten olosuhteiden todentamiseen sisämelun päivä- ja yöajan keskiäänitasoon sovelletaan asetuksen liitteen 2 taulukon 1 toimenpiderajoja. Asetuksen liitteen 2 taulukon 1 toimenpideraja asuinhuoneissa ja oleskelutiloissa päiväajan (klo 7-22) keskiäänitasona on 35 dB ja yöajan (klo 22-7) on 30 dB.

Ns. asumisterveysasetuksen 3 §:n mukaan terveyshaitta on arvioitava kokonaisuutena siten, että altisteen toimenpiderajaa sovellettaessa otetaan huomioon altistumisen todennäköisyys, toistuvuus ja kesto, mahdollisuudet välttyä altistumiselta tai poistaa haitta sekä poistamisesta aiheutuvat olosuhteet ja muut vastaavat tekijät.

Välitunnin aikana mitatut keskiäänitasot vaihtelivat 23-26 dB:n välillä eivätkä toimenpiderajat siten tarkastuksen perusteella ylittyneet. Toimenpideraja on annettu koko päiväajan keskiäänitasolle, jota tässä tapauksessa alentavat ne ajanjaksot klo 7.00 - 22.00 välillä, jolloin koulun pihalta ei kuulu ääniä. Toimenpiderajat eivät siten ylittyisi moninkertaisesti kovemmillakaan välituntiäänillä, kuin mitä tarkastuksella todettiin.

Sovelletut oikeusohjeet

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Terveydensuojelulaki (763/1994) 1 ja 26 §

Terveydensuojeluasetus (1280/1994) 15 §

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015), ns. asumisterveysasetus 3 ja 12 §

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje Valvira

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tarkastuskertomus asunnontarkastuksesta

Kuulemiskirje

Asukkaan vastine kuulemiseen

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi asianosaisille.

Lisätiedot

Taiju Virtanen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32084

taiju.virtanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus, terveydensuojelulain mukainen päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Oikaisuvaatimus, terveydensuojelulain mukainen päätös

Tiedoksi

Tiedoksisaajat

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58235

Viikinkaari 2 A

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 79

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566