Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (4)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

 

 

Ympäristöpalvelut

13.08.2019

 

Ympäristöterveysyksikkö

 

 

Yksikön päällikkö

 

 

 

 

29 §

Päätös Asunto Oy Fleminginkatu 13:n tupakointikieltohakemukseen

HEL 2018-011995 T 11 02 04

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti määrätä tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon Asunto Oy Fleminginkatu 13:n huoneistojen sisätiloille.

Päätöksen voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätökseen velvoitetut

Ympäristöterveysyksikön päällikön antama määräys annetaan osoitteessa Fleminginkatu 13, 00500 Helsinki, kaikkien huoneistojen haltijoille. Huoneiston haltija vastaa siitä, että hänen huoneistossaan noudatetaan ympäristöterveysyksikön päällikön antamaa määräystä.

Hakemus

Hakemus on saapunut viranomaiselle 14.11.2018. Asunto Oy Fleminginkatu 13 on täydentänyt hakemusta 18.6.2019 ja 6.8.2019.

Hakemuksen tekijä

Asunto Oy Fleminginkatu 13

Y-tunnus: 0117713-1

Hakemuksen sisältö

Hakemus koskee Asunto Oy Fleminginkatu 13:n tupakointikiellon hakemista huoneistojen sisätiloille osoitteessa Fleminginkatu 13, 00500 Helsinki.

Kuuleminen

Asunto Oy Fleminginkatu 13 on kuullut huoneistojen haltijoita tupakkalain 79 §:n mukaisesti. Vastanneista yksi vastusti tupakointikieltoa. Perustelussa huoneiston haltija ei nähnyt syytä, miksi taloyhtiö hakee tupakointikieltoa.

Yhtiö varasi kaikille osakkeenomistajille ja huoneiston haltijoille mahdollisuuden ehkäistä savun kulkeutuminen huoneistosta toisen huoneiston sisätiloihin omilla toimenpiteillään. Kukaan tilojen haltijoista ei esittänyt viranomaiselle sellaisia tehtyjä korjaustoimenpiteitä, joilla savun siirtyminen olisi voitu estää.

Ympäristöpalvelut on kuullut hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti kaikkia tilojen haltijoita (omistaja/vuokraoikeuden tai muun vastaavan perusteella tiloja hallitseva). Kuulemisesta on ilmoitettu Virallisessa lehdessä 49/28.6.2019. Kuuleminen järjestettiin yleistiedoksiantona, koska kuultavia oli yli 30. Ympäristöpalveluiden kuulemiseen ei tullut yhtään vastinetta.

Päätöksen perustelut

Asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin. Asuntoyhteisö saa kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla.

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa mainittuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin. Tupakointikielto saadaan määrätä asuinhuoneiston asuintilaan vain, jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä ja asuintilan haltijalle on ennen kiellon määräämistä varattu mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään.

Valtioneuvoston tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön antaman asetuksen (601/2016) 4 a §:ssä on säädetty siitä, mitä selvityksiä ja liitteitä asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevassa hakemuksessa on oltava.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on 18.5.2018 (100 §) siirtänyt toimivaltansa kyseisten päätösten tekemisestä ympäristöterveysyksikön päällikölle 1.6.2018 alkaen.

Asunto-osakeyhtiö Fleminginkatu 13 sijaitsee vuonna 1937 rakennetussa tiilirunkoisessa talossa. Rakennuksessa on välipohjatyyppinä alalaattapalkisto, jossa on eristeenä rakennusajankohdan mukaisesti turve, sahanpuru, hiekka, tms. Yhtiön ilmanvaihto on painovoimainen.

Hakija on teettänyt selvityksen tupakansavun ja -hajun kulkeutumisesta yhtiön rakenteissa sekä tämän estämiseksi tarvittavista toimista rakennusteknisten ongelmien ratkaisemiseen erikoistuneella ulkopuolisella konsulttiyrityksellä. Asuntojen väliset vuotokohdat selvitettiin merkkiainekokeella ja vuotokohdat paikallistettiin merkkiaineilmaisimella. Selvitykseen sisältyy esitys korjaustavasta, jota terveyshaitan poistaminen tiivistämällä edellyttää.

Kahden satunnaisesti valitun asunnon välisessä tiiveyskokeessa todettiin useammassa kuin yhdessä kohdassa tupakansavun kulkeutumisen kannalta merkittäviä vuotokohtia. Ympäristöpalveluille toimitetun selvityksen mukaan tiiveysongelman korjaaminen edellyttää kantaviin seinä- ja välipohjarakenteisiin tehtäviä korjauksia. Selvityksessä todetaan, että korjaustoimien jälkeen rakenteisiin voi jäädä korjauksista huolimatta epätiiviitä kohtia.

Rakennustekninen asiantuntija on antanut arvion tiivistyskorjausten kokonaishinnasta. Hakijan käsityksen mukaan korjausten tekeminen (epävarmoin lopputuloksin) muodostuisi kustannuksiltaan yhtiölle kohtuuttomaksi. Valviran ohjeen (6/2017) mukaan kohtuukustannukset on aina harkittava tapauskohtaisesti. Lisäksi kohtuukustannusten harkinnassa viranomaisen on annettava asuntoyhteisön esittämälle selvitykselle merkittävää painoarvoa.

Ympäristöpalvelut pitää perusteltuna tupakointikiellon määräämistä rakennuksen asuinhuoneistojen sisätiloille, koska rakenteiden kunnostamisen kustannukset on selvityksessä todettu muodostuvan kohtuuttomiksi. Täyttä varmuutta korjauksen onnistumisesta ja savuhaitan poistumisesta tiivistämällä ei myöskään ole. Muuta ratkaisua savuhaittojen hallitsemiseksi kohtuukustannuksin ei ole selvityksessä esitetty.

Sovelletut säännökset

Tupakkalaki (549/2016) 79, 90 ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tupakointikieltohakemus ja hakemuksen täydennys, saate tupakointikieltohakemukseen, selvitys tilan haltijoiden kuulemiseen käytetyistä menettelyistä, yhtiökokouksen pöytäkirjat, Helsingin käräjäoikeuden lainvoimaisuustodistus, asukasluettelo, osakeluettelo, pääpiirrokset, yhtiöjärjestys, rekisteriotteet, selvitystyö tupakansavun/ -hajun kulkeutumiselle, asuntojen välinen tiiveyskoe –raportti, viranomaisen kuulemiskirje, viranomaisen ilmoitus kuulemisesta, kunnossapitotarveselvitys, selvitys yhtiössä suoritetuista kunnossapito- ja muutostöistä.

Hakemuksen käsittelymaksu

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan vahvistaman taksan (ympäristö- ja lupajaosto 24.11.2017, 85 §) perusteella hakemuksen käsittelystä peritään 1016,19 euron maksu. Lasku toimitetaan hakijalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi hakijalle saantitodistusta vastaan ja tilojen haltijoille yleistiedoksiantona Virallisessa lehdessä, koska vastaanottajia on yli 30.

Lisätiedot

Jaana Pennanen, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 310 22560

jaana.pennanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tupakkalain mukainen päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asunto Oy Fleminginkatu 13

Hallintovalitus, tupakkalain mukainen päätös

Tiedoksi

Ympäristöterveysyksikkö

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58235

Viikinkaari 2 A

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 79

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566