Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

 

 

Ympäristöpalvelut

18.06.2019

 

Ympäristöterveysyksikkö

 

 

Yksikön päällikkö

 

 

 

 

24 §

Päätös Asunto Oy Helsingin Arabican tupakointikieltohakemukseen

HEL 2018-010516 T 11 02 04

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti määrätä tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon Asunto Oy Helsingin Arabican huoneistoparvekkeille ja huoneistopihoille.

Päätöksen voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätökseen velvoitetut

Ympäristöterveysyksikön päällikön antama määräys annetaan osoitteessa Kahvipavunkuja 6, 00990 Helsinki, kaikkien huoneistojen haltijoille. Huoneiston haltija vastaa siitä, että hänen huoneistossaan noudatetaan ympäristöterveysyksikön päällikön antamaa määräystä.

Hakemus

Hakemus on saapunut viranomaiselle 9.10.2018.

Hakemuksen tekijä

Asunto Oy Helsingin Arabica

Y-tunnus 2614194-4

Hakemuksen sisältö

Hakemus koskee Asunto Oy Helsingin Arabican tupakointikiellon hakemista kaikille huoneistoparvekkeille ja huoneistopihoille osoitteessa Kahvipavunkuja 6, 00990 Helsinki.

Kuuleminen

Asunto Oy Helsingin Arabica on kuullut huoneistojen haltijoita tupakkalain 79 §:n mukaisesti. Vastanneista osa vastusti tupakointikiellon määräämistä parvekkeille ja pihoille. Yhden vastaajan mukaan on epäselvää, miten kiellon valvonta käytännössä toimii ja kuka kieltoa valvoo.

Ympäristöpalvelut on kuullut hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti kaikkia tilojen haltijoita (omistaja/vuokraoikeuden tai muun vastaavan perusteella tiloja hallitseva). Kuulemisesta on ilmoitettu Virallisessa lehdessä 31/23.4.2019. Kuuleminen järjestettiin yleistiedoksiantona, koska kuultavia oli yli 30. Ympäristöpalveluiden kuulemiseen saapui kaksi vastinetta, joista toinen oli kieltoa puoltava ja toinen vastustava. Kieltoa vastustavassa vastineessa mainitaan mm., että asuntoon muutettaessa ei taloyhtiön tiedoissa ollut mainintaa, että taloyhtiöstä tulee savuton. Lisäksi vastineessa todetaan, että tupakansavun kulkeutuminen toisille parvekkeille on mahdotonta ja että tupakoinnin rajoittaminen on perusoikeuteen puuttumista.

Päätöksen perustelut

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa mainittuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Valtioneuvoston tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön antaman asetuksen (601/2016) 4 a §:ssä on säädetty siitä, mitä selvityksiä ja liitteitä asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevassa hakemuksessa on oltava.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on 18.5.2018 (100 §) siirtänyt päätösvaltansa kyseisten päätösten tekemisestä ympäristöterveysyksikön päällikölle 1.6.2018 alkaen.

Yhtiön elementtirakenteinen kiinteistö on valmistunut vuonna 2017. Yhtiössä on keskitetty koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Huoneistopihat ja -parvekkeet sijaitsevat pystylinjoissa päällekkäin kiinteistön kolmella sivulla ja osa myös vierekkäin.

Huoneistoihin kuuluvat parvekkeet ja pihat sijaitsevat niin, että tupakansavun on mahdollista kulkeutua parvekkeilta ja pihoilta toisille parvekkeille ja toisille pihoille. Parvekelasitukset eivät täysin estä savun kulkeutumista parvekkeelta tai toisille parvekkeille ja pihoille, eikä myöskään voida olettaa, että parvekelasituksia pidettäisiin koko ajan kiinni.

Sovelletut säännökset

Tupakkalaki (549/2016) 79, 90 ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tupakointikieltohakemus, lainvoimaisuustodistus, yhtiökokouksen 31.5.2018 päätös, osakas- ja asukasluettelo, piirustukset, vastineet taloyhtiön kuulemiseen, viranomaisen kuulemiskirje, viranomaisen ilmoitus kuulemisesta, vastineet viranomaisen kuulemiseen.

Hakemuksen käsittelymaksu

Kaupunkiympäristölautakunnan vahvistaman taksan (ympäristö- ja lupajaosto 24.11.2017, 85 §) perusteella hakemuksen käsittelystä peritään 1026,05 euron maksu. Lasku toimitetaan hakijalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi hakijalle saantitodistusta vastaan ja tilojen haltijoille yleistiedoksiantona Virallisessa lehdessä, koska vastaanottajia on yli 30.

Lisätiedot

Merja Lavonen, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 32040

merja.lavonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tupakkalain mukainen päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asunto Oy Helsingin Arabica

Hallintovalitus, tupakkalain mukainen päätös

Tiedoksi

Ympäristöterveysyksikkö

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58235

Viikinkaari 2 A

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 79

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566