Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

 

 

Ympäristöpalvelut

18.06.2019

 

Ympäristöterveysyksikkö

 

 

Yksikön päällikkö

 

 

 

 

23 §

Päätös Asunto Oy Hirsipadontie 3:n tupakointikieltohakemukseen

HEL 2018-010349 T 11 02 04

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti määrätä tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon Asunto Oy Hirsipadontie 3:n huoneistojen parvekkeille.

Päätöksen voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätökseen velvoitetut

Ympäristöterveysyksikön päällikön antama määräys annetaan osoitteessa Hirsipadontie 3, 00640 Helsinki, kaikkien huoneistojen haltijoille. Huoneiston haltija vastaa siitä, että hänen huoneistossaan noudatetaan ympäristöterveysyksikön päällikön antamaa määräystä.

Hakemus

Hakemus on saapunut viranomaiselle 4.10.2018. Yhtiö on täydentänyt hakemusta 9.4.2019.

Hakemuksen tekijä

Asunto Oy Hirsipadontie 3
Y-tunnus 0234612-8

Hakemuksen sisältö

Hakemus koskee Asunto Oy Hirsipadontie 3:n tupakointikiellon hakemista kaikille huoneistoparvekkeille osoitteessa Hirsipadontie 3, 00640 Helsinki.

Kuuleminen

Asunto Oy Hirsipadontie 3 on kuullut huoneistojen haltijoita tupakkalain 79 §:n mukaisesti. Vastanneista osa vastusti tupakointikieltoa. Vastustajien mukaan tupakointikiellon hakeminen on kallista ja kieltoa on mahdotonta valvoa. Kiellon seurauksena rauhattomuus rappukäytävässä lisääntyy ja parveketupakoinnin kieltäminen on vastustajien mukaan asukkaan perusoikeuksiin puuttumista.

Ympäristöpalvelut on kuullut hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti kaikkia tilojen haltijoita (omistaja/vuokraoikeuden tai muun vastaavan perusteella tiloja hallitseva). Kuulemisesta on ilmoitettu Virallisessa lehdessä 29/12.4.2019. Kuuleminen järjestettiin yleistiedoksiantona, koska kuultavia oli yli 30. Ympäristöpalveluiden kuulemiseen ei tullut yhtään vastinetta.

Päätöksen perustelut

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa mainittuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Valtioneuvoston tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön antaman asetuksen (601/2016) 4 a §:ssä on säädetty siitä, mitä selvityksiä ja liitteitä asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevassa hakemuksessa on oltava.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on 18.5.2018 (100 §) siirtänyt toimivaltansa kyseisten päätösten tekemisestä ympäristöterveysyksikön päällikölle 1.6.2018 alkaen.

Kyseiseen asunto-osakeyhtiöön kuuluu neljä erillistä betonirakenteista taloa. Rakennukset ovat valmistuneet vuonna 1973. Yhtiössä on koneellinen poistoilmanvaihto ja korvausilman saanti on järjestetty ikkunoihin asennettujen korvausilmaventtiileiden kautta. Huoneistoparvekkeet sijaitsevat kussakin talossa yhdellä sivulla pystylinjoissa päällekkäin. Osa parvekkeista on lasitettuja.

Sovelletut säännökset

Tupakkalaki (549/2016) 79, 90 ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tupakointikieltohakemus, yhtiökokouksen 14.6.2018 päätös, lainvoimaisuustodistus, osakas- ja asukasluettelo, piirustukset, yhtiön tiedote kuulemisesta, vastineet yhtiön kuulemiseen, viranomaisen kuulemiskirje, viranomaisen ilmoitus kuulemisesta.

Hakemuksen käsittelymaksu

Kaupunkiympäristön vahvistaman taksan (ympäristö- ja lupajaosto 24.11.2017, 85 §) perusteella hakemuksen käsittelystä peritään 1016,65 euron maksu. Lasku toimitetaan hakijalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi saantitodistusta vastaan ja huoneistojen haltijoille yleistiedoksiantona Virallisessa lehdessä, koska vastaanottajia on yli 30.

Lisätiedot

Satu Sjöblom, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 310 32067

satu.m.sjoblom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tupakkalain mukainen päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asunto Oy Hirsipadontie 3

Hallintovalitus, tupakkalain mukainen päätös

Tiedoksi

Ympäristöterveysyksikkö

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58235

Viikinkaari 2 A

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 79

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566