Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

 

 

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut

12.10.2022

 

Tapahtumat ja maanvuokraus

 

 

Tiimipäällikkö

 

 

 

 

120 §

Maanvuokrasopimuksen merkitseminen päättymään takautuvasti 31.12.2020, E. Naumasen kukkapalvelu, Purjetie 1, 54 Vuosaari

HEL 2022-012012 T 10 01 01 04

HKR/PAK §67 11.3.2014, HKRKIOSKIP11-60

Päätös

Kaupunkiympäristön tapahtumat ja maanvuokraus -tiimin tiimipäällikkö päätti merkitä päättymään takautuvasti 31.12.2020 E. Naumasen kukkapalvelun (Y-tunnus 1288349-6)  kukkakioskia varten tehdyn maanvuokrasopimuksen (HKR/PAK §67 11.3.2014), noin 15  m², Purjetie 1, 54. kaupunginosa Vuosaari

Päätöksen perustelut

E. Naumasen kukkapalvelu (Y-tunnus 1288349-6) on vuokrannut noin 15 m² kokoisen alueen Helsingin kaupungilta Vuosaaresta, osoitteesta Purjetie 1, kukkakioskia varten. Yrityksen toiminta on päättynyt vuonna 2020, joten sopimus merkitään päättyneeksi takautuvasti.

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 8.2.2022 § 73 perusteella on tapahtumat ja maanvuokraus -tiimin tiimipäällikölle delegoitu oikeus päättää vähämerkityksellisistä alueen käyttöön liittyvistä sopimuksista siten, että toistaiseksi voimassa olevien sopimusten irtisanomisaika on korkeintaan 6 kuukautta ja määräaikaisten sopimusten kesto enintään yhden vuoden.

Lisätiedot

Linnea Mauno, tarkastaja, puhelin: 310 37549

linnea.mauno(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuokrasopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta
Liite 1

Sisäinen jakelu

 

Valmistelija

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58231

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566