Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

 

 

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut

07.10.2022

 

Tapahtumat ja maanvuokraus

 

 

Tiimipäällikkö

 

 

 

 

114 §

Vuokrasopimuksen merkitseminen irtisanotuksi, Smoothie Heaven Oy, kioskipaikka Helsinginkatu/Mannerheimintie, Taka-Töölö

HEL 2022-011028 T 10 01 01 04

HEL 2021-012615 (HKRKIOSKIP22-00073)

Päätös

Kaupunkiympäristön tapahtumat ja maanvuokraus -tiimin tiimipäällikkö päätti Smoothie Heaven Oy:n (Y-tunnus 2347509-2) 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) yleiseltä alueelta noin 10 m2 suuruista aluetta koskevan Helsinginkatu/Mannerheimintie -kioskipaikan vuokrauksen (HEL 2021-012615 10.12.2021 § 135) irtisanotuksi 4.11.2022 vuokralaisen irtisanomana.

Päätöksen perustelut

Smoothie Heaven Oy (Y-tunnus 2347509-2) on vuokrannut 14. kaupunginosasta (Taka-Töölö) yleiseltä alueelta noin 10 m2 suuruisen alueen, Helsinginkatu/Mannerheimintie -kioskipaikan, kioskin pitämistä varten 1.1.2022 lukien 31.12.2029 asti kolmen (3) kuukauden irtisanomisajoin alueidenkäytön tiimipäällikön päätöksellä (HEL 2021-012615 10.12.2021 § 135).

Vuokralainen on irtisanonut sopimuksen päättymään irtisanomisaikojen mukaisesti 4.11.2022

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 8.2.2022 § 73 perusteella on tapahtumat ja maanvuokraus -tiimin tiimipäällikölle delegoitu oikeus päättää vähämerkityksellisistä alueen käyttöön liittyvistä sopimuksista siten, että toistaiseksi voimassa olevien sopimusten irtisanomisaika on korkeintaan 6 kuukautta ja määräaikaisten sopimusten kesto enintään yhden vuoden.

Lisätiedot

Annika Vahter, tekninen asiantuntija, puhelin: 310 39545

annika.vahter(a)hel.fi

Liitteet

1

Irtisanomisilmoitus

2

Irtisanomisilmoituksen saate

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Ympäristöpalvelut/Elintarviketurvallisuus

 

Valmistelija

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58231

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566