Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

 

 

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut

10.08.2022

 

Tapahtumat ja maanvuokraus

 

 

Tiimipäällikkö

 

 

 

 

88 §

Maa-alueen, noin 810 m², vuokraaminen Helsingin kaupungin Asuntotuotannolle 39. kaupunginosasta, Tapaninkylä, Jäkälätie 10, 1.10.2022 lukien

HEL 2022-000283 T 10 01 01 04

HKRV22-00006

Päätös

Kaupunkiympäristön tapahtumat ja maanvuokraus -tiimin tiimipäällikkö päätti vuokrata Helsingin kaupungin Asuntotuotannolle (Y-tunnus 0201256-6) noin 810 m²:n suuruisen alueen HASO Sammaltorin väliaikaista pysäköintiä varten. Vuokra-alue sijaitsee 39. kaupunginosassa, Tapaninkylä, Jäkälätie 10, LP-kaavoitetulla alueella, tontin 39312/4 eteläpuolella, kiinteistöjen 91-429-8-142, 91-429-8-621 ja 91-39-9901-0 alueella, liitekartan mukaisesti.

Vuokraus on voimassa 1.10.2022 alkaen 31.10.2022 asti, liitteenä olevan sopimuksen mukaisesti.

Alueesta peritään vuokraa 526,50 euroa kuukaudessa. Vuokra muodostuu seuraavasti: 810 m² x 0,65 €/m2/kk = 526,50 €/kk. Vuokra tulee maksaa Helsingin kaupungin laskua vastaan.

Vuokrauspäätös on jatkoa Helsingin kaupungin Asuntotuotannon aikaisemmalle samaa aluetta koskeneelle alueidenkäytön tiimipäällikön tekemälle vuokrauspäätökselle 19.1.2022 § 9 (HEL 2022-000283).

Vuokrausehdot on määritelty liitteenä olevassa vuokrasopimuksessa.

Tapahtumat ja maanvuokraus -tiimin tiimipäällikkö päätti hyväksyä ja allekirjoittaa liitteenä olevan vuokrasopimuksen.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin Asuntotuotanto on toimittanut 8.8.2022 kaupungille alueen jatkovuokrausta koskevan pyynnön ja ilmoittanut sitoutuvansa liitteenä olevan alueenkäyttöä koskevan vuokrasopimuksen vuokrausehtoihin.

Alueesta perittävän vuokran määrä perustuu kaupunkiympäristölautakunnan päätökseen 15.5.2018 § 238. Vuokra muodostuu seuraavasti: hinnaston mukainen vyöhykkeen 3 rakentamattomien yleisten alueiden ja tyhjien tonttien tilapäisten vuokrausten hinta on 0,65 €/m²/kk.

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 8.2.2022 § 73 perusteella on tapahtumat ja maanvuokraus -tiimin tiimipäällikölle delegoitu oikeus päättää vähämerkityksellisistä alueen käyttöön liittyvistä sopimuksista siten, että toistaiseksi voimassa olevien sopimusten irtisanomisaika on korkeintaan 6 kuukautta ja määräaikaisten sopimusten kesto enintään yhden vuoden.

Lisätiedot

Tuomas Tavi, teknisen alan harjoittelija, puhelin: 310 37494

tuomas.tavi(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuokrasopimus

2

Karttaliite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Valmistelija

 

Sisäinen jakelu

 

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta
Liite 1
Liite 2

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58231

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566