Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

 

 

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut

08.08.2022

 

Tapahtumat ja maanvuokraus

 

 

Tiimipäällikkö

 

 

 

 

80 §

Maa-alueen, yhteensä noin 10 m², vuokraaminen 6. kaupunginosasta, Eira, Merisatamanranta 9 sekä 11. kaupunginosasta, Kallio, Matti Heleniuksen puisto, WC-rakennuksia varten, 1.2.2022 lukien.

HEL 2022-009486 T 10 01 01 04

HEL 2018-012397 28.12.2018 § 234 // HKRV22-00083 // HKRV22-00084

Päätös

Kaupunkiympäristön tapahtumat ja maanvuokraus -tiimin tiimipäällikkö päätti vuokrata Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:lle (Y-tunnus 3251002-1) alueet jotka ovat yhteensä noin 10 m²:n kuljettajien WC:n sijoittamista varten.

Alueet sijaitsevat 6. kaupunginosassa, Eira, Merisatamanranta 9, kiinteistötunnus 91-6-9903-104, LP1-merkityllä pysäköintialueella sekä 11. kaupunginosassa, Kallio, Matti Heleniuksen puisto, kiinteistötunnus 91-11-9903-16, VP-merkityllä puistoalueella liitekarttojen mukaisesti.

Vuokrasopimukset ovat voimassa 1.2.2022 alkaen liitteenä olevien sopimusten mukaisesti.

Vuokrausehdot on määritelty liitteinä olevissa vuokrasopimuksissa.

Tällä päätöksellä merkitään päätöksen HEL 2018-012397 28.12.2018 § 234, HKL:n (Y-tunnus 0201256-6) vuokrasopimus päättyväksi takautuvasti 31.1.2022, liikelaitoksen yhtiöittämisen vuoksi. Uudet maanvuokrasopimukset tehdään Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n nimiin.

Tapahtumat ja maanvuokraus -tiimin tiimipäällikkö päätti hyväksyä ja allekirjoittaa liitteenä olevat vuokrasopimukset.

Päätöksen perustelut

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy on toimittanut 8.6.2022 kaupungille alueen vuokrausta koskevan hakemuksen ja ilmoittanut sitoutuvansa liitteenä olevien alueenkäyttöä koskevien vuokrasopimusten vuokrausehtoihin.

Alueesta perittävän vuokran määrä perustuu kaupunkiympäristölautakunnan
päätökseen 15.5.2018 § 238. Vuokrauksessa sovelletaan keräyslaatikoiden ja vastaavien taksaa. Hinnaston mukainen keräyslaatikoiden ja vastaavien hinta on 300 euroa/keräyslaatikko tai vastaava/vuosi.

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 8.2.2022 § 73 perusteella on tapahtumat ja maanvuokraus -tiimin tiimipäällikölle delegoitu oikeus päättää vähämerkityksellisistä alueen käyttöön liittyvistä sopimuksista siten, että toistaiseksi voimassa olevien sopimusten irtisanomisaika on korkeintaan 6 kuukautta ja määräaikaisten sopimusten kesto enintään yhden vuoden.

Lisätiedot

Tommy Tienhaara, tarkastaja, puhelin: 09 310 28562

tommy.tienhaara(a)hel.fi

Liitteet

1

Maanvuokrasopimus_Matti Heleniuksen puisto

2

Sopimuksen karttaliite_Matti Heleniuksen puisto

3

Maanvuokrasopimus_Merisatamanranta

4

Sopimuksen karttaliite_Merisatamanranta

5

Hakemus 7.6.2022

6

Hakemus 7.6.2022, Merisatamanranta karttaliite

7

Hakemus 7.6.2022, Fleminginkatu karttaliite

8

Vanha päätös

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Valmistelija

 

Sisäinen jakelu

Liite 2
Liite 4

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta
Liite 1
Liite 3

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58231

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566