Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

 

 

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut

28.03.2022

 

Tapahtumat ja maanvuokraus

 

 

Tiimipäällikkö

 

 

 

 

24 §

Maanvuokrasopimuksen merkitseminen irtisanotuksi, Suomen Terveystalo Oy, 20. kaupunginosa Länsisatama

HEL 2022-004231 T 10 01 01 04

HEL 2021-01483

Päätös

Kaupunkiympäristön tapahtumat ja maanvuokraus -tiimin tiimipäällikkö päätti merkitä irtisanotuksi Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön alueidenkäytön tiimipäällikön 29.12.2021 144§ alueen vuokraamisesta väliaikaista koronatestausasemaa varten kaupunginosa 20, Länsisatama, Lavakatu 2, kiinteistötunnus 091-020-0181-0004 sopimuksen mukainen 1935m² suuruinen alue. Sopimustunnus HKRV22-00008 maksutunnus VL2200018.

Päätöksen perustelut

Suomen Terveystalo Oy on solminut toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen kahden (2) viikon molemminpuolisin irtisanomisajoin Helsingin kaupungin alueidenkäytön kanssa koronatestausasemaa varten 20. kaupunginosassa, Länsisatama, Lavakatu 2, kiinteistötunnus 091-020-0181-0004 sopimuksen mukainen 1935m² suuruinen alue.

Vuokralainen irtisanoo vuokrasopimuksen päättymään 28.02.2022 testausaseman vähäisen käyttötarpeen vuoksi.

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 8.2.2022 § 73 perusteella on tapahtumat ja maanvuokraus -tiimin tiimipäällikölle delegoitu oikeus päättää vähämerkityksellisistä alueen käyttöön liittyvistä sopimuksista siten, että toistaiseksi voimassa olevien sopimusten irtisanomisaika on korkeintaan 6 kuukautta ja määräaikaisten sopimusten kesto enintään yhden vuoden.

Lisätiedot

Hannele Virta, tarkastaja, puhelin: 310 39544

hannele.virta(a)hel.fi

Liitteet

1

Irtisanomisilmoitus 23.2.2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Kymp/Make/Pitkäaikainen vuokraus

 

Logistiikka Jätkäsaari

 

Valmistelija

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58231

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566