Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

 

21.07.2022

 

 

 

 

Tekninen johtaja

 

 

 

 

137 §

Osoitteeseen Kiiliänkuja 3 siirrettävän päiväkotipaviljongin jatkovuokrauksen ja siirron edellyttämien investointina toteuttavien aluerakennustöiden hankesuunnitelman hyväksyminen

HEL 2022-007824 T 10 06 00

Päätös

Tekninen johtaja päätti hyväksyä Osoitteeseen Kiiliänkuja 3 siirrettävän päiväkotipaviljongin jatkovuokrauksen ja siirron edellyttämien investointina toteuttavien aluerakennustöiden 18.7.2022 päivätyn hankesuunnitelman, huoneistoalaltaan yhteensä noin 1 400 htm², että määräaikaiselta seitsemän vuoden vuokra-ajalta maksettavien arvonlisäverottomien rakennuspaikan järjestelyihin liittyvien investointikustannusten kokonaissumma on yhteensä enintään 1 740 000 euroa kustannustasossa 5/2022 (RI=107, THI=200,5).

Päätös tehdään ehdolla, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala antaa puoltavan lausunnon hankesuunnitelmasta ja hankkeen kustannusvaikutuksesta omalta osaltaan.

Päätöksen perustelut

Päiväkuti Tunturi on elinkaarensa päässä ja sen tilalle joudutaan rakentamaan uusi päiväkoti. Paviljonki päiväkoti tulee olemaan tämän väistötilana hankkeen aikana. Lisäksi Paviljonki tulee olemaan kahden muun itäisen alueen päiväkodin perusparannuksen väistötilana.

Tilat toteutetaan siirtämällä väliaikaiset Parmaco Oy:ltä vuokratut tilaelementit Myllypurosta.

Hankkeen maanrakennustyöt on tarkoitus aloittaa lokakuussa 2022 ja tilojen asennus marraskuussa 2022. Tilat ovat valmiina1/2023 ja käyttöönotettavissa 2/2023.

Päätettävän hankkeen investointikustannukset ovat 1 740 000 €. Vuokrakustannukset pohjautuvat Myllypuron toimitettujen väliaikaisten paviljonkien vuokrasopimuksiin.

Hankkeen tarve

Päiväkoti Tunturi on rakennukseltaan elinkaarensa päässä, ja tarkoituksena on rakentaa uudet korvaavat tilat. Tämän ajaksi tarvitaan väistötilat, jotka sijoitetaan Kiiliänkujalle. Päiväkoti Tunturin hankkeen valmistumisen jälkeen on kaksi muuta itäisen alueen päiväkotia peruskorjauksen tarpeessa, jolloin tämän tilan keskeinen sijainti mahdollistaa luontevasti näidenkin hankkeiden väistötilamahdollisuuden Kiiliänkujalla.

Myllypurossa osoitteessa Yläkivenrinne 4–6 sijaitsevat tilaelementit siirretään Myllypurosta Vesalaan osoitteeseen Kiiliänkuja 3. Siirtokelpoiset tilaelementit ovat nopealla aikataululla kustannustehokkain vaihtoehto toteuttaa riittävä määrä väistötilapaikkoja päiväkotilapsille. 

Hankkeen kustannukset

Hankkeen investointikustannukset muodostuvat maanrakennustöistä ja niiden suunnittelusta sekä rakennuttamisesta. Lisäksi summa sisältää liittymät ja rakennusluvan maksut.

Vuokrakustannukset tulevat ajalta 2/23–1/30 ja ne pohjautuvat olemaasi oleviin vuokra sopimuksiin.

Arvioitu tilakustannus investointikustannusten osalta käyttäjälle on vuodessa noin 248 571 euroa/htm² eli noin 14,80 euroa/htm²/kk.

Rahoitus

Tilaelementtitoimittajalle maksettava vuokra rahoitetaan käyttötalousmäärärahoista. Investointikustannukset rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8020206 osoitetuista kohdentamattomista korjausmäärärahoista. Hankkeelle on varattu 1 740 000 euroa talonrakennushankkeiden investointiohjelmassa vuosille 2022–2031.

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti 9.6.2022 § 65 oikeuttaa teknisen johtajan hyväksymään tilahankkeiden hankesuunnitelmat ajalla 1.7. – 24.8.2022 päätösvaltuuksien rajoissa, esittämään yli viiden miljoonan euron (alv 0 %) hankesuunnitelmat kaupunginhallitukselle ja oikeuttamaan rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden jatkamaan suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.

Lisätiedot

Jari Miettinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 76399

jari.miettinen(a)hel.fi

Juha Honkanen, rakennuttajainsinööri, puhelin: 09 310 22784

juha.honkanen(a)hel.fi

Kalevi Hinkkanen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 43867

kalevi.hinkkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankesuunnitelma 18.7.2022

2

HKA 18.7.2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

 

Tilat-palvelu

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58220

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566