Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

 

28.06.2022

 

 

 

 

Tekninen johtaja

 

 

 

 

117 §

Lastenpäiväkoti Nuotti, uudisrakennuksen kokonaisurakoitsijan valinta

HEL 2022-005380 T 02 08 03 00

Osoite: Pieksupolku 5, Kiinteistötunnus: 91-37-21-15, Hankenumero 2821U20114

Päätös

A       

Tekninen johtaja päätti hyväksyä Arkta Rakennuskultti Oy:n antaman hinnaltaan halvimman tarjouksen Lpk Nuotin uudisrakennuksen kokonaisurakasta arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 8 974 000 euroa. Päätös tehdään ehdolla, että hanketta koskevat päätökset ovat lainvoimaisia.

B

Tekninen johtaja päätti oikeuttaa Tilat – palvelun tiimipäällikön käyttämään urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin 13.6.2022 allekirjoitetun ja hyväksytyn urakkavaiheen (UKA) kustannusarvion mukaiset varaukset.

C

Tekninen johtaja päätti oikeuttaa Tilat – palvelun tiimipäällikön allekirjoittamaan hankkeeseen kohdistuvan sopimuksen, lisä- ja muutostyötilaukset ja muut velvoitteet sekä hankkeen vastuuhenkilön vastaanottamaan urakan.

Päätöksen perustelut

Hankesuunnitelma

Lpk Nuotin uudisrakennushankkeen 15.10.2020 laadittu hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 1.3.2021 §148 Asia/12 siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 2 155 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 9 480 000 euroa elokuun 2020 kustannustasossa.

Kustannukset

Lpk Nuotti uudisrakennushankkeen urakkavaiheen (UKA 13.6.2022) kokonaiskustannukset ovat kustannustasossa kesäkuu 2022 arvonlisäverottomina yhteensä 10 650 00 euroa mikä ylittää indeksikorjatun hankesuunnitelman kustannusarvion.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat kaupunginvaltuuston päätöksen 22.6.2022 määrittelemän kustannusrajan mukaisesti.

Tarjouspyyntömenettely

Hankinta on kilpailutettu EU-menettelyn mukaisesti kokonaisurakkana sisältäen myös LVIAS-työt käyttäen avointa hankintamenettelyä.

Urakkakilpailu on julkaistu sähköisessä ilmoituskanava Hilmassa 29.4.2022.

Urakkatarjoukset

Kokonaisurakan töistä jätti kolme urakoitsijaa hyväksyttävän tarjouksen:

Arkta Rakennuskultti Oy                 8 974 000,00 euroa

Peab Oy                                          9 156 089,00 euroa

Consti korjausrakentaminen Oy      9 668 000,00 euroa

Päätösehdotuksen mukaisen urakoitsijan soveltuvuusehdot, luottotiedot ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot on tarkastettu ja ne ovat hyväksyttävät.

Aikataulu

Työ on suunniteltu aloitettavaksi 8/2022 ja valmistuvaksi 10/2023.

Rahoitus

Hankkeen rahoitus on talousarvion ja taloussuunnitelman rakentamisohjelmassa vuosina 2020 - 2022 toteutettavana hankkeena. Hanke rahoitetaan talousarvion alakohdasta 8020202

Lisätiedot

Sam Nyqvist, projektinjohtaja, puhelin: 31033269

sam.nyqvist(a)hel.fi

Erkki Huitti, tiimipäällikkö, puhelin: 310 31866

erkki.huitti(a)hel.fi

Liitteet

1

Lpk Nuotti uudisrakennus kustannusarvio 13.6.2022 UKA

Muutoksenhaku

Päätöskohdasta A

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Päätöskohdista B-C

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouksen jättäneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

RYA / yleiset alueet

 

Tiedoksi

Tilat -palvelu

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58220

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566