Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

 

27.06.2022

 

 

 

 

Tekninen johtaja

 

 

 

 

115 §

Asunto Oy Rautatieläisenkatu 1-nimisen yhtiön osakkeiden myynti, osakenumerot 2691-2760

HEL 2022-008530 T 10 01 03

Päätös

Tekninen johtaja päätti myydä osoitteessa Ratamestarinkatu 13, sijaitsevan Asunto Oy Rautatieläisenkatu 1-nimisen yhtiön osakkeet numerot 2691-2760, jotka oikeuttavat 1h, k huoneiston A 24 hallintaan, ********** 169 000 euron kauppahinnasta.

Velaton kauppahinta on 169 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki omistaa osoitteessa Ratamestarinkatu 13, sijaitsevan Asunto Oy Rautatieläisenkatu 1-nimisen yhtiön osakkeet numerot 2691-2760, jotka oikeuttavat 1 h ja k käsittävän huoneiston A24 hallintaan.

Osake on siirtynyt Helsingin kaupungin omistukseen kaupunginlakimiehen 22.06.2021 tekemällä päätöksellä 23 § vastaanottaa kaupungille valtionperinnön Valtiokonttorin päätöksessä mainituin ehdoin. 
Kaupunginlakimies kehotti samalla kaupunkiympäristön toimialaa ryhtymään tarvittaviin toimiin asunto-osakkeen realisoimiseksi. 

Myyntiä ja markkinointia on hoidettu Huoneistokeskus Oy:n toimesta. Huoneisto ilmoitettiin myytäväksi 1.4.2022 oikotie.fi sekä Huoneistokeskuksen omilla sivuilla. Kohteessa järjestettiin 7 esittelyä. Tarjouksia saapui 1 kappale. 169 000 euron hintaisen tarjouksen teki, **********

Saatu tarjous vastaa huoneiston kuntoa ja alueen toteutuneita myyntihintoja.
Tarjouksen hyväksymiselle ei ole tiedossa olevia esteitä

Lisätiedot

Heidi Autiosuo, myyntineuvottelija, puhelin: 310 21014

heidi.autiosuo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Välitysliike

 

Yritystilat

 

Tilaomaisuus

 

Talous

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58220

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566