Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

 

21.06.2022

 

 

 

 

Tekninen johtaja

 

 

 

 

114 §

Pyöräily- ja jalankulkutunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisaniemeen (Kaisantunneli), STk-urakka, muutostyötilaus, 381 515,73 euroa

HEL 2020-003625 T 02 08 03 00

Päätös

Tekninen johtaja päätti hyväksyä Kaisantunnelin STk-urakan Destia Oy:n muutostyötarjouksien nro:t 32D.6 – 32D.22 mukaisesti 381 515,73 euron arvonlisäverottomaan hintaan. Lisäksi tekninen johtaja päätti oikeuttaa projektirakennuttamisen yksikön päällikön tilaamaan edellä mainitut muutostyöt.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti 11.6.2020 § 82 hyväksyä Destian Oy:n, rakennusteknisten palvelujen tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Pyöräily- ja jalankulkutunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisaniemeen STk-urakan töistä arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 24 846 036,60 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toimivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon perusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (alkuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajohtaja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäverottomana 2 654 453,28 euroa (summa sisältää HKL:n pyöräparkin laajentamisen lisätyön 937 000 euroa).

Työn kokonaiskustannukset 27 500 489,88 euroa alittavat laaditun kustannusarvion 27 000 000 euroa ja HKL:n lisätilauksen 937 000 euroa, yhteensä 27 937 000 euroa.

Lisätiedot

Jukka Repo, projektinjohtaja, puhelin: 310 39968

jukka.repo(a)hel.fi

Liitteet

1

Destia Oy:n tarjoukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Rya/yleiset alueet

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58220

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566