Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

 

15.06.2022

 

 

 

 

Tekninen johtaja

 

 

 

 

111 §

Huumeruiskujen keräysastioiden tyhjennys, puitejärjestelyn jatkaminen optiokaudelle 1.11.2022 - 31.10.2024

HEL 2022-007975 T 02 08 02 01

Päätös

Tekninen johtaja päätti jatkaa Huumeruiskujen keräysastioiden tyhjennyspalvelun puitesopimusta kaupunkiympäristön toimialan käyttöön entisin ehdoin 2 vuoden pituisen optiokauden ajan.

Puitesopimusta jatketaan 1.11.2022 - 31.10.2024 Kuumar Oy:n kanssa.

Optiokauden käyttö perustuu Yleiset alueet -yksikön päällikön päätökseen 22.12.2020 § 41.

Hankintojen arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo koko puitejärjestelykaudella on noin 280 000 euroa kahden vuoden optiokausi mukaan lukien.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohde ja hankintamenettely

Hankinnan kohteena on huumeruiskujen ja -neulojen keräysastioiden tyhjentäminen sekä huumeruiskujen ja -neulojen kerääminen keräysastioiden ympäristöstä.

Hankinta on toteutettu julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaisella avoimella menettelyllä. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta.

Hankinnasta on julkaistu EU-hankintailmoitus 26.8.2020 sekä korjausilmoitus 23.9.2020 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi.

Valituksi tulleen puitesopimustoimittajan kanssa tehtiin puitesopimus ajaksi 19.1.2021 - 31.10.2022. Sopimusta on mahdollista jatkaa 2 vuoden optiokaudella.

Viranhaltijan toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 11.5.2021 § 248 mukaan teknisellä johtajalla on hankintavaltuudet päättää optioista (hankintalain 41 §:n 2 mom.) ilman eurorajaa. Tekninen johtaja on näin ollen toimivaltainen päättämään hankinnasta.

Lisätiedot

Armi Koskela, vapaaehtoistyön koordinaattori, puhelin: 310 39652

armi.koskela(a)hel.fi

Liitteet

1

Yleiset alueet -yksikön päällikön päätös 22.12.2020 § 41

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Sopimustoimittaja

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Hankintapalvelut

Kunnossapitoyksikkö

Talous- ja suunnittelupalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58220

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566