Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

 

03.06.2022

 

 

 

 

Tekninen johtaja

 

 

 

 

104 §

Pohjois- Pasilan päiväkoti ja koulu, tilapäisten tilojen siirto ja  rakentaminen

HEL 2022-007059 T 02 08 03 00

Päätös

A
Tekninen johtaja päätti hyväksyä Parmaco Oy:n tarjouksen tilaelementtirakennuksen siirrosta arvonlisäverottomalla kokonaishinnalla 681 670,000.

B
Tekninen johtaja päätti hyväksyä Adapteo Oy:n tarjouksen tilaelementtirakennuksen siirrosta arvonlisäverottomalla kokonaisvuokrahinnalla 771 945,00 euroa.

C
Tekninen johtaja päätti oikeuttaa Tilat -palvelun hankeyksikkö 1:n tiimipäällikön käyttämään hankkeen maanrakennustöihin sekä hankkeessa mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin, muutostöihin sekä erillishankintoihin urakkavaiheen kustannusarvion (UKA) mukaisen varauksen.

Päätöksen perustelut

Pohjois-Pasilan päiväkodin ja koulun hankesuunnitelma on hyväksytty Kaupunginhallituksessa 16.05.2022 § 253

Pohjois - Pasilan väliaikainen tilaelementtiratkaisu

Pohjois-Pasilan tilaratkaisu ajalle 2022-2027 toteutetaan siirtämällä osoitteesta Sinivuokonpolku 9 vuonna 2019 rakennettu siirtokelpoinen päiväkoti sekä osoitteesta Hilatie 1 toinen (A-rakennus) väliaikaisista rakennuksista tilapäisiksi tiloiksi 5 vuoden ajaksi. Alueelle toteutetaan uudisrakennus, joka tällä hetkellä on hankesuunnitteluvaiheessa. Uudisrakennuksen toteutuksen ajaksi tarvitaan väliaikainen tilaratkaisu.

Kaupunkiympäristön toimiala hankkii lisätilat vuokraamalla ja vuokraa ne edelleen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle. Kaupunkiympäristön toimiala vastaa rakennuspaikan maanrakennustöistä ja pihan toteutuksesta. Tilojen toimittaja vastaa tilojen rakennusteknisestä kunnosta.

Tilat ovat käytettävissä elokuusta 2022 alkaen..

Hankkeen laajuus on 3 382 brm², eli 2 562 hym².

Hankkeen kustannukset ja rahoitus

Hankkeen kokonaiskustannus on arvonlisäverottomana yhteensä 6 112 000,00 euroa, joka sisältää investointikustannuksia 2 764 000,00 euroa.

Kokonaiskustannus sisältää paviljonkien toimittajalle maksettavan vuokran sekä investointikustannukset, joihin kuuluu mm. rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset, maanrakennustyöt, tontin ulkopuoliset kaivutyöt, siirtotyöt, rakennuttajan erillishankinnat sekä lisä- ja muutostyövaraus.

Siirrettävien tilaelementtien 2019 laaditut vuokrasopimukset jatkuvat ennallaan

Tilaratkaisun vuokra rahoitetaan kaupunkiympäristön toimialan käyttötalousmäärärahoista. Rakennuttamiskustannukset ja maanrakennustyöt rahoitetaan rakentamisohjelman alakohdalle 8 02 02 06 Kohdentamattomat korjaushankkeet ja väistötilat.

 

Lisätiedot

Kalevi Hinkkanen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 43867

kalevi.hinkkanen(a)hel.fi

Juha Honkanen, rakennuttajainsinööri, puhelin: 310 22784

juha.honkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kustannusarvio UKA 1.6.2022 Pohjois-Pasila

Muutoksenhaku

Päätöskohdasta A-B

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Päätöskohdasta C

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Hankeyksikkö 1/projektitiimi2

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58220

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566