Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

 

02.06.2022

 

 

 

 

Tekninen johtaja

 

 

 

 

103 §

Särkiniementie 28, rakennuksen purku

HEL 2022-006303 T 10 04 05

Päätös

Tekninen johtaja päätti
- hyväksyä vanhan ja huonokuntoisen päiväkotirakennuksen purkamisen
- hyväksyä purkuun käytettäväksi arvonlisäverottomana enintään 202 500 euroa
- oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan, rakennukset ja yleiset alueet, tilat, yritystilat-yksikönpäällikön allekirjoittamaan hankkeeseen kohdistuvan tilauksen.

Päätöksen perustelut

Helsingin Lauttasaaressa osoitteessa Särkiniementie 28 sijaitseva päiväkotirakennus on huonokuntoinen ja tällä hetkellä käyttökiellossa. 1984 valmistunut päiväkotirakennus on kantavilta rakenteiltaan betonirakenteinen (pilari-palkki). Rakennuksen ulkoseinät ovat KAHI-tiiliverhoiltuja ja lämmöneristeenä on käytetty mineraalivillaa. Vesikatteena on bitumikermieristetty tasakatto, jonka kantavana rakenteena on siporex-laatat. Alapohjana on maanvarainen teräsbetonilaatta, rakennus on huonokuntoinen ja monilta rakenteellisilta osiltaan käyttöikänsä päässä. Seinän mineraalivillassa on todettu korkeita sädesieni pitoisuuksia, kattorakenne altistaa rakennuksen herkästi vesivuodoille. Rakennukseen on teetetty haitta-ainekartoitus.
Rakennus on tällä hetkellä käyttökiellossa.

Lisätiedot

Pentti Vauhkonen, tekninen isännöitsijä, puhelin: 310 43071

pentti.vauhkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

LPK Särki AHA raportti

2

Lpk Särki purkutarjous

3

Särki AHA kuvat

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, julkisuuslaissa tarkoitetut asiat

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58220

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566