Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

 

08.02.2022

 

 

 

 

Tekninen johtaja

 

 

 

 

23 §

Päätös vuokrahyvityksestä piharemontin vuoksi

HEL 2022-000965 T 02 06 07

Päätös

Tekninen johtaja päätti olla myöntämättä vuokralaiselle, ********** vuokrahyvitystä piharemontin vuoksi ajalla 15.5.-30.9.2021.

Päätöksen perustelut

Vuokralainen asuu Helsingin kaupungin Tilat -palvelun vuokraamassa asunnossa osoitteessa **********

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 23 §:n 2 mom:n mukaan vuokralaisella on oikeus saada vapautus vuokran maksamisesta tai vuokra kohtuullisesti alennetuksi siltä ajalta, jolta huoneistoa ei ole voitu käyttää tai jolta huoneisto tai kohde ei ole ollut vaadittavassa tai sovitussa kunnossa. Kohtuullisen vuokran alennuksen suuruus muodostetaan arvioimalla tai laskemalla se osuus vuokrasta, joka kohdistuu vuokralaisen käytöstä poissa olevaan osaan huoneistoa siltä ajalta, jona kyseinen osa huoneistoa ei ole vuokralaisen käytössä.

Vuokralaisen tapauksessa kyse on ollut tilapäisestä haitasta, joka on aiheutunut piharemontista sisäpihalla ja rakennuksen kadun kunnostustöistä. Haittana ollut melua ja ajoittain tärinää. Aiheutuneen haitan ei ole osoitettu olleen sellainen, että hakijan huoneisto olisi sen johdosta ollut huoneenvuokralain 23 §:n mukaiseen hyvitykseen oikeuttavalla tavalla puutteellisessa kunnossa.

Viime kädessä vuokralaiselle vuokrahyvityksenä suoritettava määrä on yksityisoikeudellinen riita-asia, jonka vuokralainen voi halutessaan saattaa yleisen alioikeuden ratkaistavaksi.

Lisätiedot

Laura Henttonen, asuntosihteeri, puhelin: 0931015105

laura.henttonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakemus 25.1.2022-001

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

vuokralainen

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

KYMP Myyntilaskut

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58220

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566