Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

 

24.01.2022

 

 

 

 

Tekninen johtaja

 

 

 

 

14 §

Kuninkaantammen peruskoulun ja päiväkodin urakkavaiheen (UKA) kustannusarvion tarkentaminen

HEL 2022-000815 T 02 08 03 00

Päätös

Tekninen johtaja päätti oikeuttaa tilat-palvelun hankeyksikön tiimipäällikön käyttämään urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä sopimusten perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin 20.12.2021 allekirjoitetun ja hyväksytyn urakkavaiheen (UKA) kustannusarvion mukaiset varaukset.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan Rakennukset ja yleiset alueet Tekninen johtaja on tehnyt päätöksen Kuninkaantammen peruskoulun ja päiväkodin urakoitsijan valinnasta 21.12.2020 § 296.

Tällä päätöksellä urakkasopimukseen tehtävä urakkahinnan indeksikorotus päivitetään urakkavaiheen kustannusarvioon 20.12.2021 sekä oikeutetaan tilat-palvelun hankeyksikön tiimipäällikkö käyttämään urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä sopimusten perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin 20.12.2021 allekirjoitetun ja hyväksytyn urakkavaiheen (UKA) kustannusarvion mukaiset varaukset.

Lisätiedot

Arto Manninen, projektinjohtaja, puhelin: 310 31849

arto.manninen(a)hel.fi

Aulis Toivonen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 38474

aulis.toivonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kustannusarvio UKA 20.12.2021 Kuninkaantammen Pk ja Lpk

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Hankeyksikkö 1/projektitiimi 3

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58220

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566