Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

 

21.01.2022

 

 

 

 

Tekninen johtaja

 

 

 

 

13 §

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden työntekijöiden oikeus lounasseteleiden käyttöön 1.1.-31.12.2022/osa 4

HEL 2022-000040 T 01 04 03

Päätös

Tekninen johtaja päätti myöntää ajalle 1.1.–31.12.2022 oikeuden lounasseteleiden käyttöön niille, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää sovittuja henkilöstölle tarkoitettuja työpaikkaruokaloita. Lounassetelit ovat
10,00 euron hintaisia lounasseteleitä, joista henkilöstö maksaa 7,15 euroa.

Päätöksen perustelut

Perusteet lounasseteleiden hankkimiseen ja niiden saaminen sellaisille
työntekijöille, joiden työpaikkaruokailua ei pystytä järjestämään työpisteen läheisyydessä. Helsingin kaupungin kaupunginkanslian henkilöstöjohtaja on vahvistanut päätöksellä HEL 2021-014065 henkilöstöruokailuista perittävät ateriahinnat vuodelle 2022.

Lisätiedot

Jamina Karlsson, tiimipäällikkö, puhelin: 310 15110

jamina.c.karlsson(a)hel.fi

Liitteet

1

Rya lounassetelit osa 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

RYA palvelupäälliköt

HR-palvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58220

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566