Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

 

18.05.2021

 

 

 

 

Tekninen johtaja

 

 

 

 

113 §

Kruunusillat - siltaurakka, urakoitsijan valinta

HEL 2020-014308 T 02 08 03 00

Päätös

A
Tekninen johtaja päätti hyväksyä TYL Kruunusillat (Kreate Oy + YIT Suomi Oy) tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Kruunusillat -siltaurakan töistä arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 122 774 000 euroa.

B
Tekninen johtaja päätti oikeuttaa infrapäällikön allekirjoittamaan hankkeeseen kohdistuvan sopimuksen.

Päätöksen perustelut

Yleistä rakennuskohteesta

Urakka käsittää Kruunusillat - Siltaurakan rakentamisen urakka-asiakirjojen osoittamassa laajuudessa.

Urakkaan kuuluu seuraavat työvaiheet:

-   Korkeasaaren esirakentamistyöt
-   Kruunuvuoren sillan rakentamistyöt
-   Finkensillan rakentamistyöt

Työt on tarkoitus aloittaa lokakuussa 2021. Työt valmistuvat 30.9.2025 mennessä.

Optiokohde

Tilaaja on hakenut muutoslupaa vesilupaan ESAVI/7406/2015 koskien ruoppausmassamääriä. Urakan ehdollisen kohteen laajuus on ilmoitettu urakkaohjelman liitteenä olevassa piirustuksissa 30521 / 20U ja 30521/ 21U. Ehdollinen kohde muodostuu vesiluvan muutoksesta johtuvasta Korkeasaaren edustalla olevasta ruoppausmassa-alueesta. Tilaaja ilmoittaa urakoitsijalle sopimuskatselmuksessa tuleeko ehdollinen kohde kuulumaan urakkaan. Mahdollisesta optiosta tehdään erillinen päätös.

Kustannukset

Nyt saatu tarjous alittaa suunnittelijakonsultin laatiman kustannusarvion noin 7,6 %:lla.

Työ rahoitetaan Helsingin kaupungin talousarvion kohdista 8 03 02 07 Projektialueiden kadut/Kruunusillat, 8 03 02 03 Kalasataman esirakentaminen sekä HKL:n talousarvion kohdasta Kruunusillat.

Tarjouspyyntömenettely

Urakan hankinnasta on jätetty avoimeen hankintamenettelyyn perustuva EU-hankintailmoitus 3.12.2020 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi.

Tarjouspyynnön mukaisesti urakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut tarjoaja. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on rakennuttajan asettamat tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimuksen täyttävistä tarjouksista hinnaltaan halvin.

Tarjouskilpailussa saatiin määräaikaan mennessä kaksi (2) tarjousta.

Urakkatarjoukset

Tarjoajien antama tarjoushinta oli vertailuhinta, joka muodostui urakkahinnasta sekä ehdollisen kohteen urakkahinnasta. 

Kaupunkiympäristön toimialan Yleiset alueet –palvelu on saanut pyytämänsä vertailuhintatarjoukset (vertailuhinnat on ilmoitettu verottomina):

1. TYL Kruunusillat (Kreate Oy + YIT Suomi Oy)   125 985 000 euroa
    (tarjoushinta 122 774 000 euroa + optio 3 211 000 euroa)

2. GRK Infra Oy                                                      239 999 999 euroa
    (tarjoushinta 236 199 999 euroa + optio 3 800 000 euroa)

Saadut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja täyttivät tilaajan asettamat vaatimukset.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luvun 1 §:n 3 momentin 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen (15.12.2020 § 743) mukaan teknisellä johtajalla on toimivalta päättää hankinnoista hyväksyttyyn hankesuunnitelman arvoon saakka. Tekninen johtaja on näin toimivaltainen päättämään hankinnasta.

Lisätiedot

Marko Haapanen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38391

marko.haapanen(a)hel.fi

Liitteet

1

TYL Kruunusillat tarjous

2

Tarjoajille asetetut vähimmäisvaatimukset

Muutoksenhaku

Päätöskohdasta A

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Päätöskohdasta B

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouksen jättäneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

RYA / Yleiset alueet

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58220

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566