Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

Yleiset alueet -palvelu

28.10.2022

 

Alueellinen rakennuttaminen -yksikkö

 

 

Yksikön päällikkö

 

 

 

 

25 §

Saukonkanavan rakentaminen, 2. vaihe, kokonaisurakka, muutostyötilaus, 7 776,76 euroa

HEL 2022-008910 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Länsisatamankadun ylikulkukäytävän kokonaisurakan muutostyöt YIT Suomi Oy:ltä muutostyötarjouksien nrot 1 ja 2 mukaisesti 7 776,76 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti 25.8.2022 § 94 hyväksyä YIT Suomi Oy:n tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Saukonkanavan rakentaminen, 2. vaihe kokonaisurakan töistä arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 5 098 000 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toimivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon perusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (alkuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajohtaja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäverottomana 7 776,76 euroa.

Työn kokonaiskustannukset 5 105 776,76 euroa alittaa laaditun kustannusarvion 5 146 829 euroa.

Lisätiedot

Tomi Laine, projektipäällikkö, puhelin: 310 39762

tomi.m.laine(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

 

Alueellinen rakennuttaminen

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58224

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566