Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

 

 

Yleiset alueet -palvelu

17.02.2022

 

Alueellinen rakennuttaminen -yksikkö

 

 

Yksikön päällikkö

 

 

 

 

4 §

Kruunusillat – siltaurakka, kokonaisurakka, muutostyötilaus, 29 452,12 euroa

HEL 2020-014308 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Kruunusillat – siltaurakan kokonaisurakan muutostyöt TYL Kruunusiltojen esittämien muutostyötarjouksien nrot 5C, 6D ja 7D mukaisesti 29 452,12 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Tekninen johtaja päätti 18.5.2021 §113 hyväksyä Kruunusillat (Kreate Oy + YIT Suomi Oy) tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Kruunusillat - siltaurakan töistä arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 122 774 000 euroa.

Lisäksi tekninen johtaja päätti 31.8.2021 §181 tilata TYL Kruunusilloilta (Kreate Oy + YIT Suomi Oy) Kruunusillat - siltaurakan optiokohteen arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 3 211 000 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toimivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon perusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (alkuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajohtaja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

Kruunusillat -hankkeen hankesuunnitelman kokonaiskustannusarviossa on Kruunusillat -siltaurakan kokonaisurakan muutostöille varattu 11 000 000 euroa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäverottomana 45 452,12 euroa.

Lisätiedot

Marko Haapanen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38391

marko.haapanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Alueellinen rakennuttaminen / Laitinen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58224

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566